Брой 248 (506), 19-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Национален план за действие по заетостта за 2014 г.


Националният план за действие по заетостта за 2014 г. подкрепя икономическото и социалното възстановяване, намаляването на безработицата и стабилизирането на пазара на труда. Политиката по отношение пазара на труда през 2014 г. ще бъде насочена към безработни младежи до 29 г. и безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хора с увреждания, неактивни лица, желаещи да работят, и др.
Целта е да се ограничи безработицата чрез създаване на заетост в реалната икономика, включително на неравнопоставените групи на пазара на труда като се възстановяват част от разходите на работодателите за наемането им.
Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2014 г. включват активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица и най-вече на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда; подобряването на бизнес средата, подкрепа за запазване на заетостта и ефективното използване на субсидиите за наемане на работа, използване на потенциала за заетост на ключови сектори на икономиката, подпомагане на заетостта в малките и средните предприятия; развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.
Планът. ще бъде финансиран в рамките на утвърдените със закона за държавния бюджет 73 млн. лв. за активна политика на пазара на труда, както и със средства от структурните фондове на ЕС.
Със средства от държавния бюджет да бъде осигурена заетост на почти 22 хиляди и обучение на 12 851 безработни. С финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 ще се гарантира заетост на 6000 безработни.
Променя се размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни – 340 лв. при пълен работен ден във връзка с увеличаването на минималната работа заплата от 01.01.2014 г.
Одобрени за финансиране са 256 регионални програми за заетост на 2000 безработни лица в широк диапазон дейности – опазване на обществения ред и общинската собственост (училища, детски градини), екологични дейности, подкрепа за развитието на туризма, археологически разкопки и поддържане на паметници на културата.
Очакванията са коефициентът на безработица да е под 13 на сто през 2014 г. при реализиранео на всички заложени действия, програми, проекти и мерки и благоприятно развитие на стопанската конюнктур.

НОВИНИ ОТ БТПП
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ -
Избор с публична покана предмет „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
В НДК продължава изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
БТПП в услуга на българските предприемачи и съдействие за намиране на потенциални бизнес партньори Още
Участие на представител на БТПП в заседание на НСТС
Социалните партньори подкрепиха Националния план за действие по заетостта за 2014 Още
Информация в БТПП от Търговската секция при Посолството на Република Турция
Покана за участие в търговски мисии, съпътстващи значими изложения в Турция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
Активни политики по отношение на бизработните младежи и хората над 50-годишна възраст Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на Европейската комисия относно проект на Насоки на ЕК относно последващите оценки на политически и законодателни мерки
Стремежът на ЕК е да направи процеса на оценяване прост, ясен и открит чрез навременното предоставяне на необходимата информация Още