Брой 167 (1179), 30-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

350 млн. лв. ще бъдат използвани за модернизация на българската наука


350 млн. лв. от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат насочени към развитие на българската наука. С парите ще бъдат изградени и усъвършенствани четири Центъра за върхови постижения и осем Центъра по компетентности. Това обяви на среща в БАН вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева на представянето на насоките за кандидатстване по първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“. „Първият вид центрове ще са насочени към фундаментални научни изследвания. В тях ще работят повече от 70 нови изследователи по над 40 съвместни проекти с бизнеса. Центровете по компетентност ще бъдат 8 и ще се концентрират в приложната наука. Според насоките в тях ще работят повече от 100 нови изследователи по над 110 проекта с частния сектор“, добави министърът. Центровете за върхови постижения ще бъдат оборудвани с по-скъпа научна апаратура и за тяхното построяване и обзавеждане ще се дадат 200 млн. лв. В същото време проучванията сочат, че всеки лев, инвестиран в наука, се връща 20 пъти в икономиката на държавата.

В насоките за кандидатстване е записано, че изследователите в новите структури ще правят наука в четири основни тематични области - Мехатроника, Информатика и информационни и комуникационни технологии, Индустрия за здравословен живот и био-технологии, както и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Министър Кунева обаче увери, че всяка има 32 подразделения, обхващащи всички области на българската наука.

С проекти за създаване на центрове ще могат да кандидатстват  научно-изследователски институти, висши училища и/или техните основни звена, Българска академия на науките, Селскостопанската академия, публични и частни научни организации, юридически лица с нестопанска цел и/или иновационни клъстери. Според вицепремиерът най-добрият вариант за тях ще е да кандидатстват като консорциуми. „Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентности са израз на концентрация и синергия. Основните инструменти, които фокусират научноизследователските дейности, създават критична маса по стратегическите приоритети и осигуряват пряка връзка със секторите на бизнеса и публичните политики, ще бъдат центровете за върхови постижения и центровете за компетентност. Бизнесът ще може да участва като асоцииран партньор на центровете. Важно уточнение, е че при тези проекти не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от общите допустими разходи“, добави още Кунева. Министърът обърна внимание и на контрола върху проектните предложения, като каза, че всички учени трябва да са поставени в равни условия и да спечелят най-добрите от тях.

В насоките за кандидатстване е записано още, че ще се финансират изграждането на нови или модернизиране на съществуващи изследователски инфраструктури, закупуване или обновяване на оборудването в тях, провеждане на науни изследвания в приоритетните области на ИСИС и въвеждане на нови методи за изследване и обучителни методи в центровете. Освен това средства могат да се насочват към провеждане на специализации във водещи научни центрове в чужбина на висококвалифицирани специалисти и изграждане на стратегически партньорства и съвместни научноизследователски програми с водещи европейски научноизследователски центрове.

Пълният комплект Насоки (включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение) е публикуван на следните интернет адреси: http://sf.mon.bgwww.eufunds.bg;  системата  ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg

Срокът за подаване на проектните предложения и по двете процедури е 23 януари 2017 г. Кандидатстването е само по електронен път чрез модула „Е-кандидатстване” в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg ).

Подробна информация може да намерите тук  и тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на национално представителни работодателски организации
Относно отворено писмо на браншови организации, свързано с развитието на процесите в сектор „Енергетика“ Още
Технокороза АД разширява дейността си и търси стратегически партньори
БТПП пое ангажимент за съдействие по отношение на установяване на контакти с партньори, главно от ЕС Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Фирма АПИС е номинирана за наградата на INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия
Гласувайте АПИС да стане Иноватор на Европа Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август бизнес климатът се подобрява в промишлеността и сектора на услугите
Понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
350 млн. лв. ще бъдат използвани за модернизация на българската наука
По първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ Още
Представиха условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Фондът се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетът на ЕС за 2017 г.: Европейският парламент подготвя своята позиция
Още тази седмица осем парламентарни комисии ще гласуват становищата си по финансовия план за 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство