Брой 167 (1179), 30-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: През август бизнес климатът се подобрява в промишлеността и сектора на услугите


През август общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от юли. Подобрение на стопанската конюнктура има в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 0.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 47.3 и 25.5% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство. През август съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 3 пункта, което се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно мненията им за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като анкетата регистрира засилване на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 1.9 пункта спрямо юли в резултат на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към "задоволително" (нормално за сезона). Същевременно обаче оценките им за обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и лек оптимизъм в очакванията им за следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да бъдат най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса.

По-голяма част от търговците очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги. През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

За продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на национално представителни работодателски организации
Относно отворено писмо на браншови организации, свързано с развитието на процесите в сектор „Енергетика“ Още
Технокороза АД разширява дейността си и търси стратегически партньори
БТПП пое ангажимент за съдействие по отношение на установяване на контакти с партньори, главно от ЕС Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Фирма АПИС е номинирана за наградата на INNOVATION RADAR 2016 на Европейската комисия
Гласувайте АПИС да стане Иноватор на Европа Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През август бизнес климатът се подобрява в промишлеността и сектора на услугите
Понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
350 млн. лв. ще бъдат използвани за модернизация на българската наука
По първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ Още
Представиха условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд
Фондът се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджетът на ЕС за 2017 г.: Европейският парламент подготвя своята позиция
Още тази седмица осем парламентарни комисии ще гласуват становищата си по финансовия план за 2017 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство