Назад

Работодателски и синдикални организации обсъдиха нетипичните форми на заетост на семинар в Малага, ИспанияБългарската търговско-промишлена палата участва в работен семинар на тема „Нетипична заетост в сектора на услугите“ в Малага, Испания. Партньори от работодателски организации от Полша, България, Сърбия, Испания и Словакия, както и синдикати от Италия, Испания, Сърбия, Румъния и Черна гора обсъдиха различните форми на труд, възникнали през последните години, икономическата ситуация в страните, данъчното и трудово законодателство. Акцент беше поставен и върху колективното трудово договаряне в различните страни.

БТПП е представена по време на семинара от Мирослава Маркова, гл. експерт в Международно сътрудничество, и Виктория Славчева, гл. експерт-юрист в Юридическа дирекция. По време на срещите представителите на палатата запознаха участниците с активната роля на БТПП в тристранния диалог, как са уредени в българското законодателство някои от нетипичните форми на заетост, както и с работата на Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения, създадено към БТПП.

Участниците в семинара споделиха своите виждания за нетипичните форми на труд и това как те се характеризират в страните, които представляват. По време на дискусията бяха обсъдени най-често срещаните проблеми при новите форми на труд, социална осигуреност и безопасни условия на труд.

Други теми, обсъдени по време на дискусиите, бяха ролята на социалния диалог в съвременните трудови отношения, правото на информация и консултиране на нетипичните работници, действията на ЕС за укрепване на социалния диалог.

Представени бяха бъдещи дейности по проект „ATYPICAL: Employee involvement of atypical workers –example of service sector“, по който се провежда двудневният семинар.  Проектът  цели подобряване на уменията и компетенциите на социалните партньори да разбират всички аспекти и области на влияние на атипичните форми на заетост, за да представят и защитават по-добре правата на служителите и да осигурят тяхното участие на всички нива в компанията /организацията.

Българската търговско-промишлена палата ще разпространи допълнителна информация за резултатите от проекта.