Назад

Проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги


С проекта на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги се създава нова, изцяло хармонизирана с новото европейското законодателство нормативна уредба, регламентираща условията за предоставянето на пазара на продукти и предоставянето на услуги, за които има определени изисквания за достъпност. Изготвянето на изцяло нов закон е продиктувано от необходимостта да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (Директива (ЕС) 2019/882).

Целта на директивата е да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за определени продукти и услуги, по-специално като се премахнат и предотвратят пречките пред свободното движение на определени достъпни продукти и услуги, породени от различаващите се изисквания за достъпност в държавите членки. Това би повишило наличието на достъпни продукти и услуги на вътрешния пазар и би подобрило достъпността на съответната информация.

Предлаганият законопроект регламентира изискванията за достъпност и свободно движение на продуктите от обхвата на закона; съответствието на продуктите и процедурата за оценяване на съответствието; задълженията на икономическите оператори; надзора на пазара на продуктите от обхвата на закона; достъпността на услугите от обхвата на закона; изискванията за достъпност в други актове на Европейския съюз и потребителските жалби и сигнали, както и средствата за колективна защита. Разпоредбите на закона се прилагат и за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания „112“.

С приемането на РМС за одобряване на проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги ще се осигури пълно съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги.

Законопроектът е разработен в изпълнение на мярка № 17.1.1. от Програмата за управление на Република България юни 2023 г. –декември 2024 г. и на мярка № 136 от Плана за действие за 2023 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Проектът на закон можете да видите ТУК.

Мотивите към проекта на закона можете да видите ТУК.

Резюмето на Доклада от извършената цялостна предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция “Модернизация на администрацията” в АМС относно резюмето можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e- docs@mi.government.bg

.