Брой 213 (218), 01-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Още едно успешно мотивирано и прието предложение на БТПП в защита интересите на бизнеса


В „Държавен вестник  бр. 82 от 26 октомври 2012 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съгласно § 1 от който бяха извършени  промени в чл. 34 ДОПК. С промените е въведен за първи път съдебен контрол върху актовете за спиране на производствата по ДОПК. На съдебен контрол ще подлежат и актовете, с които приходната администрация отказва да постанови спиране на производството, независимо че са налице основанията за това. Жалбите срещу актовете в тези случаи подлежат на обжалване в 14-дневен срок от връчването на заповедта,  пряко пред административния съд  по седалището на териториалната дирекция, в чийто район се намира органът по приходите. Производството е едноинстанционно и определението на административния съд е окончателно.

С изменението на ДОПК е ограничен срока за спиране в случаите на производство по  обмен на информация с друга държава, който не може да надвишава осем месеца. С това се слага край на безконтролното спиране на производството. За заварените случаи на спиране на ревизионните производства поради наличие на производство по обмен на информация, ревизионните производства трябва да бъдат възобновени от органите по приходите не по-късно от 26 юни 2013 г.

БТПП обръща внимание на § 35 ал. 2 от ЗИД ДОПК, който дава възможност в тридесетдневен срок от влизане в сила на изменението в ДОПК, да бъдат обжалвани пред съответния административен съд и актове за спиране, които са заварени от закона, т.е. актове за спиране, които са били постановени  преди влизането на изменението на ДОПК в сила. Членовете на БТПП, които са страни по спрени производства по реда на чл. 34, ал. 1 ДОПК, имат възможност да обжалват актовете за спиране на производствата до 26 ноември 2012 г.

Въвеждането на възможността за обжалване на актовете за спиране на ревизионните производства по ДОПК съответства на  общ принцип на административния процес въведен с чл. 54, ал. 5 от  Административно процесуалния кодекс. Благодарение на последователните усилия на БТПП в тази насока, беше премахнат този анахронизъм в  производствата по установяване на публични вземания.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Още едно успешно мотивирано и прието предложение на БТПП в защита интересите на бизнеса
Благодарение на последователните усилия на Палатата беше премахнат един анахронизъм в производствата по установяване на публични вземания Още
БТПП и НДК – партньорство за съвместни проекти в изложбено-конгресната дейност
Представители на албанския бизнес гостуват на БТПП
Проявяват интерес към български предприятия от консервната и месодобивната промишленост, производители на вино и на машини за хранително-вкусовата промишленост Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Делови форум „Как да правим бизнес с Южна Африка”
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЦИР: Безработицата ще остане на ниво от 11-12 на сто и сериозно намаление не може да се очаква в краткосрочен план
Прогнозата на Центъра е за икономически ръст от около 1 на сто за тази година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за кандидатстващите по схема "Безопасен труд"
Утвърдени са изменения в образци към пакета с документи за кандидатстване Още
Конкурс на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия събира мнения за действията след „Рио+20“
Целта е дебат относно конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети за устойчиво развитие Още