Брой 249 (507), 20-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа


Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ като признание за отлични резултати и най-успешни практики за опазване на природата в Европа. Ако участвате в дейности по „Натура 2000“, това е идеална възможност да се изявите. „Натура 2000“ е мрежа от защитени райони, ценни с биологичното си разнообразие. Тя обхваща около 20 % от територията на ЕС с богата флора и фауна, като защитените букови гори в планините на Чешката република, костенурките във влажните зони на Полша и делфините в крайбрежните води на Испания. Наред с опазването на природата мрежата осигурява множество социално-икономически ползи.

Европейците се отнасят изключително сериозно към опазването на природата, но малко от тях са запознати с „Натура 2000“. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър за деветдесет на сто от европейците унищожаването на природните местообитания и застрашеното съществуване или изчезването на определени животни и растения представляват сериозен проблем. Повечето граждани смятат, че опазването на природата е важна стъпка, за да се предотврати унищожаването на ценни сухоземни и морски зони (това мнение споделят между 99 и 83 на сто от отговорилите в държавите членки). Само 27 % от участниците в проучването обаче са чували за „Натура 2000“.

Новата годишна награда има за цел да преодолее тази липса на обществена осведоменост, като открои разнообразието на различни зони по „Натура 2000“ и даде признание за постигнатото чрез широк кръг дейности. Всяка година ще се връчват пет награди в различни области — информационни дейности, опазване на защитени видове, социално-икономически ползи, постигане на компромис между различни интереси/възприятия и работа в мрежа/трансгранично сътрудничество.

Приемат се заявления от всички преки участници в „Натура 2000“ (публични и местни органи, предприятия, неправителствени организации, собственици на земя, образователни институции и физически лица). Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 февруари 2014 г. Повече информация за „Натура 2000“ можете да намерите на уебсайта Награди.
Лауреатите на първите награди „Натура 2000“ ще бъдат обявени през май 2014 г., а постиженията им ще получат признание на церемония на високо равнище в Брюксел.
Контекст
„Натура 2000“ е основен елемент в политиката на ЕС за опазване на природата и биоразнообразието. Мрежата от защитени зони на цялата територия на ЕС е създадена в съответствие с Директивата за местообитанията от 1992 г., като целта е да се гарантира трайното оцеляване на най-ценните и най-застрашени биологични видове и местообитания в Европа. Въпреки че мрежата включва и природни резервати, основната част от земите са частна собственост. Усилията са насочени към това да се гарантира, че в бъдеще те ще се управляват устойчиво както от екологична, така и от икономическа гледна точка.
За повече информация
Уебсайт на комисаря на ЕС по въпросите на околната среда Янез Поточник:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm
Уебсайт на ГД „Околна среда“:
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция в БТПП - нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор
Проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Българо-полски форум - ползите от членството в ЕС и бизнес перспективите пред България и Полша
Педседателят на БТПП представи ефектите върху икономиката на България от членството в ЕС Още
БТПП предаде ротационното председателство в АОБР и координацията на дейностите на работодателските организации
В рамките на срещата АИКБ прие координацията на съвместните действия на НПРО за 2014 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно строеж на"Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"
Сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания
Програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа
Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Програма PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия
Професионално обучение на бъдещи европейски патентни представители през 2014 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция и изложение Cleantech 2014 – 18-19 февруари 2014 - Тел Авив, Израел
Енергийна ефективност, възобновями енергоизточници, преработване на отпадъци, зелен транспорт и зелено стройтелство Още