Брой 249 (507), 20-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно строеж на"Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"


Министерството на икономиката и енергетиката стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж "Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия". Процедурата ще бъде финансирана по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) във връзка с изпълнението на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия". Той е одобрен за финансиране със Заповед № РД-16-1816 от 21.12.2012 г., изменена със Заповед № РД-16-620 от 19.04.2013 г. и Заповед № РД-16-1168/23.08.2013 г. на ръководителя на Договарящия орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 "Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия". Бенефициент е Министерството на икономиката и енергетиката. Предвижда се в рамките на процедурата да бъде изготвен окончателен вариант на Подробен устройствен план – Парцеларен план, както и инвестиционен проект.

Изграждането на междусистемната газова връзка България - Сърбия ще осигури възможност за гарантиране сигурността и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници. Поетапно ще бъде увеличено потреблението на природен газ, както и ще даде възможност за бъдещо проектиране и изграждане на отклонения за газоснабдяване на гр. Сливница, гр. Драгоман и гр. Годеч. С реализирането на газовата връзка между България и Сърбия ще бъде повишен инвеститорският интерес в пограничните региони, през които преминава газопроводът. Икономическите ползи от реализацията на проекта ще бъдат както за потребителите, така и за доставчиците.

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция в БТПП - нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор
Проект„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още
Българо-полски форум - ползите от членството в ЕС и бизнес перспективите пред България и Полша
Педседателят на БТПП представи ефектите върху икономиката на България от членството в ЕС Още
БТПП предаде ротационното председателство в АОБР и координацията на дейностите на работодателските организации
В рамките на срещата АИКБ прие координацията на съвместните действия на НПРО за 2014 г. Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка относно строеж на"Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия"
Сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за България чрез алтернативни маршрути и източници Още
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ
Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания
Програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова награда насочва вниманието към биологичното разнообразие в Европа
Европейската комисия обявява награда „Натура 2000“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Програма PRAKTIKA INTERN на Европейската патентна академия
Професионално обучение на бъдещи европейски патентни представители през 2014 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция и изложение Cleantech 2014 – 18-19 февруари 2014 - Тел Авив, Израел
Енергийна ефективност, възобновями енергоизточници, преработване на отпадъци, зелен транспорт и зелено стройтелство Още