Назад

Новоприетият в Република Беларус „Закон за изземване на имуществото“


Законът създава изключителна несигурност за инвеститорите и собствениците от чужди държави

Посолството на България в Минск информира, че на 6 януари 2023 г. на Юридическия интернет-портал на Беларус бе публикуван текста на „Закона за изземване на имуществото“ № 240-З. След приемането му от двете камари на парламента (21.12.2022 г.), законът бе подписан от Ал. Лукашенко на 3 януари 2023 г. Нормативният акт влиза в сила в срок от 10 дни след неговото публикуване.

Законът предвижда възможност за изземване на имуществото на чужди държави или „лица от чужди държави“, извършили „неприятелски действия“ спрямо Република Беларус или нейни граждани (физически лица) или юридически лица. Като обект на изземване е определена и собствеността на т. нар. свързани лица, т. е. „лица (физически или юридически), способни да оказват влияние (пряко или косвено) върху чужди държави за приемането на решения, водещи до предприемането на неприятелски действия по отношение на Беларус и нейните физически и юридически лица“, както и „физически и юридически лица, намиращи се под контрол на такива (свързани) лица, независимо от мястото на регистрация и мястото на преимуществено водене на стопанска дейност и включени в специален списък, одобрен от правителството на Република Беларус“.

Могат да бъдат иззети всички видове движима и недвижима собственост, парични средства, акции и облигации.

 Основанието за изземване на имуществото е формулирано много общо като „извършването на неприятелски действия“ по отношение на Република Беларус и нейни физически или юридически лица. Като цел на Закона е обявена необходимостта от пропорционална компенсация за нанесените материални щети на Беларус и нейните физически и юридически лица.

Решението за необходимостта от предприемането на действия за изземване на имущество се взема от Министерския съвет на Беларус. След вземането на решение, Държавният комитет по имуществото (с ранг на министерство) се обръща към Икономическия съд на град Минск, който в период от 10 дни до 1 месец издава присъда за изземване. Началото на съдебното производство се обявява на интернет-страницата на Икономическия съд. Решението на съда може да бъде обжалвано в законовия срок. 

Смята се, че Законът изначално е мотивиран от западните санкции, т. е. той ще бъде прилаган като реакция на определени действия и цели превантивност. Политическите наблюдатели акцентират върху неясните формулировки в Закона, което би могло да открие широко поле за произвол, корупция и политически мотивиран натиск.

Законът създава изключителна несигурност за инвеститорите и собствениците от чужди държави, а също и за беларуските предприемачи, извършващи съвместна дейност или имащи смесени предприятия с лица от „неприятелски държави“, сред които са всички страни-членки на ЕС.  Може да се предположи, че в бъдеще чрез този закон ще бъдат преследвани също и фискални цели.

Приложение: „Закон за изземване на имуществото“ № 240-З (на руски език).