Назад

НСИ: Разходите за научноизследователска и развойна дейност с ежегоден ръст за периода 2018 - 2022 година


През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6 млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодното им нарастване през периода 2018 - 2022 година.

Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от брутния вътрешен продукт) възлиза на 0.75% и е с 0.02 пункта по-ниска в сравнение с 2021 година.

По области на науката през 2022 г., както и през предходната година, най-голям относителен дял имат разходите за НИРД в областта на техническите науки - 50.5%, или 638.6 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 20.5%, или 259.3 млн. лв., и естествените науки - 17.2%, или 217.1 млн. лева.

През 2022 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 27 090 души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.8% повече в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47.1%. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 17 487 души, което е със 7.7% повече спрямо 2021 година.

Пълните данни на НСИ ТУК