Назад

Важно за търговците, осъществяващи вътрешнообщностна търговия със стоки


Председателят на НСИ със Заповед № РД-05-707/23.10.2023 г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г.: 

  • за вътресъюзен внос – 1 650 000,00 лв.
  • за вътресъюзен износ – 1 900 000,00 лв.

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2024 г. са:

  • за вътресъюзен внос – 16 000 000 лв.
  • за вътресъюзен износ – 37 200 000 лв.

Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 500,00 лв.   

Заповедта е обнародвана в бр.91 на Държавен вестник от 31.10.2023 година.