Назад

Одобрен е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за счетоводството


Със свое решение правителството одобри на вчерашното си заседание промени в Закона за счетоводството. Те отразяват задължението на страната ни да транспонира Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2021 г. за оповестяване на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове. Директивата е част от пакета за борба за избягването на данъците, приложен в ЕС, и цели да се осигури прозрачност и справедливост по отношение на дейностите на многонационалните предприятия в ЕС, както и насърчаване на тяхната корпоративна отговорност и прозрачност.

За пръв път в националното законодателство се въвежда задължение за многонационалните групи с консолидирани приходи над 1,5 млрд. лв. и самостоятелни предприятия, чиито приходи надвишават 1,5 млрд. лв. на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС, със специална декларация публично да оповестяват информация за платения от тях корпоративен данък в различните държави и юрисдикции, както и друга, свързана с това информация. В случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие-майка, а ако такава не е на разположение - да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат. Целта на това докладване е да се насърчи корпоративната отговорност и прозрачност, както и плащането на данъци в държавата, в която са реализирани печалбите. Също така се предвижда да се осигурява възможност за упражняване на обществен контрол върху дейността на многонационални групи по отношение на спазването на данъчното законодателство и въздействието, което то има върху реалната икономика.

С промените в Закона за счетоводството се предлага да бъдат увеличени размерите на санкциите и глобите по Глава девета „Административнонаказателните разпоредби". Те следва да отразят препоръките на ОИСР за въвеждането и прилагането от България на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки и свързаните с нея инструменти. По този начин се въвеждат адекватни наказания за фалшиво счетоводство, които да имат пропорционален и възпиращ ефект.