Назад

Създават се два научни комплекса за изследвания в областта на храните и синята икономика


Два научни комплекса ще извършват високотехнологични изследвания в агрохранителните системи и биоикономиката и синята икономика, реши правителството. Обединенията са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

В Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика" се обединяват трите инфраструктури в областта на агрохранителните системи и биоикономиката. Това са Научна инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, Център за диагностика и технологии за растително здраве и Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните.

Обединението ще създаде модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната растителна селекция и преработката на храни и хранене. Целта е да се постигане дигитална трансформация на целия агрохранителен сектор и да надгради инфраструктурния, научния и иновационен капацитет на университетите и изследователските организации в областта.

Център за компетентност „Синьо, иновативно и устойчиво управление на крайбрежната морска и речна околна среда и ресурси" включва обединение на Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания и Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда (5D ALLIANCE). Така ще се създаде и развие разпределена научна инфраструктура, обединяваща мултидисциплинарна експертиза, компетенции и инструменти в подкрепа на Синята икономика в Черноморския регион и долното течение на р. Дунав.