Назад

Общо събрание на Сдружение GS1 България за 2024 г.Сдружение GS1 България проведе Общо събрание, на което бяха утвърдени програма за дейността и бюджет за 2024г. Във връзка с изтичане на мандата на УС бяха обсъдени и одобрени както отчета за организационната и финансова дейност за 2023 г. така също обобщен отчет за организационната и финансова дейност за периода 2020-2023 г. На основание чл. 17, ал. 1, т.7 от Устава на Сдружението бе избран нов Управителен съвет за срок от четири години в следния състав:

 1. Аксиния Баева, Спорт-Депо АД
 2. Венелин Димитров, СофтГруп АД
 3. Веселин Стоянов, Транспрес ООД
 4. Елза Маркова, Белла България АД
 5. Жан Котан, Метро Кеш&Кери България ЕООД
 6. Надежда Панчева, Сердика Фарма Ринг АД
 7. Петър Велев, Екофарм АД
 8. Цветан Симеонов, Председател на БТПП
 9. Чавдар Селвелиев, Магре - Замразени храни ЕООД

Общото събрание освободи Никола Готрон, Метро Кеш&Кери България ЕООД, и Хараламби Хараламбиев, Лакпром АД, като изказа благодарност за приноса им и ползотворната работа. За Председател на УС на Сдружението бе преизбран Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП.

В своята дейност GS1 България следва приоритетите, заложени в дейността на Международната организация GS1 AISBL, която се ръководи от нуждите на индустриите, включително в изпълнение на изискванията на увеличения брой нови регулации. Основен стълб на стратегията на GS1 e Кръговата икономика и прехода към екодизайн на устойчиви продукти. С приоритет за GS1 България за предстоящия период от 4 години са:

 • информиране на общността, участие в работни групи и консултации във връзка с мигриране  към използването на 2D баркодове (в т.ч. QR code и DataMatrix) и въвеждане на Цифров продуктов паспорт;
 • предоставяне на експертиза относно идентификация на опаковките при изграждане на депозитна система в България;
 • eжедневно подаване на информация за продуктите, маркирани с GS1 баркод и GLN номерата на фирмите към GS1 Global Registry Platform с цел повишаване качеството на информацията и защита на уникалните кодове срещу злоупотреби;
 • обновяване и доразвиване на Информационната система за членовете на Сдружението и Продуктов каталог БГ Баркод;
 • популяризиране и привличане на ползватели в България на услугите Verified by GS1 за проверка на автентичността и услугата за глобална синхронизация на основни данни за продуктите EComGrid;
 • инициативи в помощ на фирмите, релевантни на спецификата и тяхната принадлежност към съответен сектор, напр. текстил и облекла, транспорт и логистика, напитки, бързооборотни стоки и други;
 • сътрудничество с неправителствени организации, държавни институции, учебни заведения, софтуерни разработчици и доставчици на хардуер.

Съставът на Управителния съвет на Сдружението е формиран така, че в него участват представители на различни сектори: здравеопазване, търговия на дребно, транспорт и логистика, хранителни продукти, ветеринарни продукти, разработчици на софтуер. Новите попълнения в лицето на г-жа Аксиния Баева, официален представител и член на Съвета на директорите на „Спорт-Депо“ АД, и г-н Жан Котан от Метро Кеш&Кери са в унисон със задачите на Сдружението.