Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2022/2464 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (Директива (ЕС) 2022/2464) и Делегирана директива (ЕС) 2023/2775 на Комисията от 17 октомври 2023г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изменение на показателите за размер за микро-, малките, средните и големите предприятия и за групите (Делегирана директива (ЕС) 2023/2775). 

Нови критерии, на които трябва да отговаря едно предприятие, за да бъде определено като микро, малко, средно или голямо, предвиждат промените.
Причината за промяната е продиктувана от значителните инфлационни процеси през 2021 г. и 2022 г. и отчетения ръст на инфлацията през периода 2013 г.-2023 година, пише в мотивите към законопроекта.

Съгласно Счетоводната директива предприятията и групите се категоризират като „микро-“, „малки“, „средни“ и „големи“ според това кои два от три показатели за размер изпълняват. Два от тези показатели са финансови – балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби, а третият е средният брой служители. Европейската комисия е задължена да преразглежда на всеки пет години финансовите показатели и по целесъобразност да ги изменя, отчитайки инфлацията.

С оглед на инфлацията, размерът на финансовите показатели е преценено да бъде изменен с 25%.

Така според промените микропредприятия са тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя балансовата стойност на активите е 900 000 лева при 700 000 лева сега, а нетните приходи от продажби са 1,8 млн. лв. при 1,4 млн. лева сега.

За малки ще се считат тези предприятия, при които двата показателя не надвишават съответно 10 млн. лева и 20 млн. лева. Средни ще са тези, при които активите не надвишават  50 млн. лева, а приходите 100 млн. лева, а големи, които ги надвишават, пише в проектозакона.
Предприятията и групите предприятия определят категорията си за 2024 г. в съответствие с новите изисквания съгласно показателите си към 31 декември 2023 г. така 2024 г. ще се счита за първи отчетен период.

Предвидено е законът да влезе в сила от 6 юли тази година.

Със законопроекта се въвежда задължение предприятията да съставят отчет за устойчивостта.

Той ще се изготвя от големите предприятия и от малките и средните предприятия (с изключение на микропредприятията), чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава членка на ЕС (предприятия от обществен интерес), както и от предприятията майки на големи групи предприятия.

 

Отговорна дирекция:

"Данъчна политика"

E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване:

5.3.2024 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

5.4.2024 г.

Добави комента