Назад

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение


Арбитражният съд при БТПП  информира, че Върховният касационен съд постанови ново тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г., по два въпроса от арбитражното производство.

Постановяване на решението бе инициирано от Висшия адвокатски съвет в качеството му на оторизиран според  чл.125 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ орган, който е компетентен да отправи искане  до ВКС.

Въпросите, по които е констатирано противоречиво разрешаване от различни състави на Търговската колегия на Върховния касационен съд, са следните:

1. „Компетентен ли е арбитражният съд при прехвърляне на вземане да разглежда и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение/клауза, сключена между прехвърлителя и длъжника?“

2. „За сключване на арбитражно споразумение, което е част от материалноправния договор, достатъчно ли е упълномощаването за сключване на този договор, или е необходимо и изрично овластяване за сключване на арбитражното споразумение?“.

По първия въпрос Търговската колегия на ВКС е приела, че "При прехвърляне на вземане арбитражният съд е компетентен да разгледа и решава спорове между приобретателя на вземането и длъжника на това вземане по силата на арбитражно споразумение, сключено между прехвърлителя и длъжника".

По втория въпрос решението на ТК на ВКС е:  "За сключване на арбитражно споразумение, което е част от материалноправния договор, е достатъчно упълномощаването за сключване на този договор, без да е необходимо изрично овластяване за сключване на арбитражното споразумение".

Постановяването на тълкувателно решение №1/2023 г. преодолява постановяването на противоречиви решения от ВКС, които са наложили искането за тълкуване, и ще доведе до по-голям стабилитет на окончателните арбитражни актове.

Вижте тълкувателното решение тук