Брой 136 (393), 16-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК


Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 955 077,87 лв. за 49 проекта на общини. Приключи работата на оценителната комисия по процедура по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

По процедурата бяха подадени 69 проектни предложения, които са разгледани от оценителната комисия в рамките на три месеца. Одобрените 49 проекта предвиждат оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Поради големия брой проектни предложения, получили висока оценка за качество, Управляващият орган ще предложи на Комитета за наблюдение на ОПАК да увеличи бюджета по процедурата, за да могат да бъдат финансирани всички добри проекти.

Списъкът на одобрените за финансиране проекти, както и на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на бюджета, е публикуван на интернет-страницата на Управляващия орган.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия
Пограмата за менторство -обмяна на опит за дейността по приложение на стандартите GS1 Още
Практическо обучение на ученици от национални гимназии в БТПП
Експерти от Палатата активно помагат в индивидуалната работа на стажантите Още
Безплатен курс със сертификат по управление на културното наследство в рамките на проект SAGITTARIUS
БТПП отправя покана за участие в онлайн курс – 1 септември 2013 - 31 януари 2014 Още
Покана за участие в класациите на БТПП "ТОП 100”
31 юли е крайният срок за участие в ТОП 100 с реклама или в класирането Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Представяне на канадския опит за справяне с кризи и подкрепа за малките и средни предприятия
Канадско-българскияj бизнес съвет - съдействие за обмяна на опит между администрациите и бизнеса на двете страни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 28.12.2007 г.
Наредба от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2013 г.
Месечната инфлация - минус 0.4% за юни 2013 г. спрямо май 2013 г. е минус 0.4% Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Още 49 проекта на общини получават финансиране по ОПАК
Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„Предприемачество и иновации в малкия и средния бизнес – анализ и перспективи”
За ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия Още