Брой 164 (924), 26-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии


Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност от държавното обществено осигуряване (обр. УП-22) и за избор от страна на лицата средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО) (обр. УП-22.1).

Новите образци са утвърдени със заповед на управителя на НОИ във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.). Съгласно влязлата в сила от 15 август 2015 г. разпоредба на § 51, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на закона, лицата, родени след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент, могат да поискат преизчисляването й, ако в срок до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на ДОО. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията ще се превеждат във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Заявлението на лицата за преизчисление на отпуснатата пенсия, заедно със заявлението за избора средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на ДОО, се подават до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията им. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.
Новите образци на заявления са публикувани в рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри и образци за пенсии“.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
Въвежда се предварителна и последваща оценка на въздействието в законодателния процес Още
Делегация на търговско-промишлените палати на Букурещ и Прахова ще посети страната ни
Очакват се представители на румънски фирми от секторите: винопроизводство, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Eвропейски изобретател” за 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Влезе в сила Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
Въвежда се ясен регламент за категоризацията на туристическите обекти Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Утвърдени са образци на заявления за преизчисляване на отпуснатите с намален индивидуален коефициент пенсии
Във връзка с промените в осигурителното законодателство, приети със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Световната търговия отчете най-големия си спад за последните шест години
Обемът на търговията се е понижил с 0,5% през второто тримесечие Още