Назад

Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил


Кюстендилската търговско-промишлена палата изпълнява проект BG05SFOP001-2.025-0149 "Подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кюстендил“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът цели да инициира и мотивира създаването на среда за ефективно партньорство при планиране и прилагане на местните икономически политики чрез събиране на информация и изготвяне на база данни за съществуващи механизми на бизнес и гражданско участие при планиране и прилагане на политики, отнасящи се до инвестиции, данъчно облагане и управление на собствеността в Община Кюстендил и сравнителен анализ на реалните ефекти от така заложените механизми поотделно за всяко направление, като се оцени до каква степен те се прилагат на практика, в коя от областите бизнес и гражданското участието е застъпено повече или по-малко с цел да се определи къде има потенциал за оптимизиране на партньорството.

Крайният резултат от реализацията на проекта е изготвеният обобщаващ доклад с основни изводи и препоръки към Община Кюстендил и Общински съвет гр. Кюстендил за подобряване на партньорството между бизнеса, гражданите и местната власт в сферата на местното икономическо развитие.

Целта на доклада е да подкрепи усилията, които се полагат  от страна на местната власт за приобщаване на гражданите, бизнеса и нестопанските структури в процесите на идентифициране, прилагане и наблюдение на политики на местно ниво, с оглед използване на техния потенциал и ресурс, в това число и какви начини за тяхното мотивиране могат да се ползват, за да бъдат привлечени за участие в процеса на планиране и прилагане на местни политики. Изведените препоръки са насочени към подпомагане на действията на общината при отчитане мнението на представители на всички заинтересовани страни в решаване на конкретни въпроси, основавайки се на взаимно познаване на нуждите и проблемите, засягащи обществеността, бизнеса и местната власт.

Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на интернет страницата на Кюстендилската  търговско-промишлена палата.