Назад

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 2021 г.


1. Преки чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 28 137 млн. евро по текущи цени (по предварителни данни).

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12 210 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 6 278 млн. евро.

В структурата на ПЧИ по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 0.7 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в сектор „Строителство“ намалява с 0.7 процентни пункта спрямо 2020 година.

 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По предварителни данни, през 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 048 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 908 млн. лв., следван от промишлеността с 5 623 млн. лева.

През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 6.9 процентни пункта.

През 2021 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 9.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 35.2%. Същевременно вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 2.7 пункта, за закупуване на земя - с 3.1 пункта, и за транспортни средства - с 2.3 пункта, като формират съответно 28.6, 9.6 и 14.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

Инфографика