Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е разработен с цел прилагане на последните промени в европейското законодателство в областта, които са приети с Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.
С прецизирането на сега съществуващите текстове и допълнени текстове се дава възможност за изменение, допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба от министъра на икономиката и индустрията.

На заинтересованите лица се предоставя срок до 03.03.2023 г. за предложения и становища по проекта на решение, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.doicheva@mi.government.bg

Проект на ЗИД на ЗЕКПСОИТДУ

Проект на Решение на МС

Проект на Доклад за МС

Частична оценка на въздействието

Становище на дирекция Модернизация на администрацията