Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството


Проектът на Закон за изменение и допълнение на закона за счетоводството (ЗИД на ЗСч) е изготвен във връзка със задължението на Република България за транспониране на Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.2021 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за данъка върху доходите от страна на някои предприятия и клонове. С въвеждане на разпоредбите на Директива 2021/2101/ЕС в националното законодателство, за пръв път се въвежда задължение за мултинационалните групи с консолидирани приходи над 1 500 000 000 лв. и самостоятелни предприятия, чийто приходи надвишават 1 500 000 000 лв. на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС, публично да оповестяват (в специална декларация), информация за платения от тях корпоративен данък в различните държави и юрисдикции, както и друга свързана с това информация. В случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие майка, а ако такава не е на разположение, да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат. Целта на това докладване е да се насърчи корпоративната отговорност и прозрачност и плащането на данъци в държавата, в която са реализирани печалбите, като в същото време се осигури възможност за упражняване на обществен контрол върху дейността на мултинационални групи, по отношение на спазването на данъчното законодателство и въздействието, което спазването на данъчното законодателство има върху реалната икономика.

Предложените увеличения на глобите и имуществените санкции имат за цел да въведат адекватни наказания за фалшиво счетоводство с цел подкупване на чужди длъжностни лица или за укриване на такъв подкуп и са във връзка с препоръка на ОИСР (доклад по фаза 4).

Отговорна дирекция:

"Данъчна политика"

E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване:

19.9.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

18.10.2023 г.

Добави коментар