Назад

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците


Целта, която си поставя законопроектът, е облекчаване на административната тежест и намаляване на разходите за операторите на площадки за метални отпадъци. С предложението се увеличава лимита на плащанията в брой от 100 лв. на 1200 лв. на година. Това, от своя страна, ще намали разходите на операторите във връзка с извършването на банкови преводи, както и ще създаде предпоставки за развитие на малкия и среден бизнес в сферата по разделно събиране и рециклиране на метални отпадъци. Като важна цел се поставя и въвеждането на нов разплащателен механизъм при сделките с метални отпадъци, а именно - разплащанията по сделките с черни и цветни метали да се извършват и чрез ваучери за храна.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се изменя и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Със законопроекта се предлага отпадане на данъка по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗДДФЛ. Основната цел на посоченото изменение е постигане на благоприятни икономически последици, свързани с прехода към кръгова икономика, в която отпадъците са ресурс в съответствие с основните приоритети на европейската политика. Отпадането на данъка би съставлявало финансов стимул за гражданите по смисъла на европейското законодателство в областта на отпадъците, чрез който гражданите се поощряват да събират и предават разделно събраните отпадъци на оправомощените за това лица.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 18.09.2023 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg.

Дата на откриване:

17.8.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Околна среда

Дата на приключване:

18.9.2023 г.

 

Добави коментар