Назад

Промени в електронната услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл"


 

НАП информира, че във връзка с оптимизиране на функционалностите при подаване на стандартизиран одиторски файл в големи размери и извършване на корекции, считано от 17.08.2023 г. се променя процесът по приемане и обработка на стандартизирания одиторски файл.

След подписване и подаване на стандартизирания одиторски файл в xml формат чрез електронната услуга (ЕУ) на НАП, същата връща на клиента потвърждение за получаване на файла с Вх.№, дата и час на получаване. 

След валидиране и обработване на получения чрез е-услугата стандартизиран одиторски файл, клиентът получава съобщение за резултата от обработката. 

В случай че в резултат на обработката на файла се установят проблеми, чрез електронната услуга се изпраща на клиента съобщение, в което се описват установените грешки. 

Съгласно чл. 102, ал. 4 от ДОПК, клиентът е длъжен в 7-дневен срок да подаде отговарящ на изискванията файл. 
Корекция на вече подаден файл може да се извършва само в срока за подаване – до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася файла.

След изтичане на срока за подаване, клиентът може да подава стандартизиран одиторски файл само в случай, че не е подал информация за съответния месец и за съответния електронен магазин.

------------------------

Стандартизиран одиторски файл подават лицата, които: