Брой 70 (2325), 12-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Близо 6,7 млрд. лв. ще бъдат вложени до 2027 г. за развитие на регионите


Близо 6,7 млрд. лв. е проектобюджетът на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., която Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще управлява. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта на програмата. 

Програмата ще има три основни приоритетни оси, като ще подкрепя мерки в 50 градски общини. За разлика от предходните две оперативни програми за регионално развитие, които бяха със секторен подход и насочени към конкретни сектори и бенефициенти, се предвижда новият инструмент да подкрепя по-голям набор от проекти от различни сектори. Те ще се изпълняват в партньорство, а бенефициентите ще са широк кръг заинтересовани страни – държавни органи, областни администрации и местни власти, представители на гражданското общество и неправителствени организации, организации на работодатели, синдикати, фондации, бизнеса, научната и академична общност, сдружения на собствениците на жилища и др.

Регионалните съвети за развитие ще имат ключова роля при подбора на предложенията за подкрепа на регионалното развитие, за да се даде приоритет на проектите, които покриват в най-голяма степен нуждите на определена територия. С по-голяма тежест ще са проектите в подкрепа на икономиката. Програмата е разработена с цел да постигне балансирано териториално развитие между регионите, преодоляване на демографските проблеми и обезлюдяването на територии в страната.

Приоритетната ос за интегрирано градско развитие е с проектобюджет от 1,131 млрд. лв. Тя предвижда подкрепа за десетте най-големи градски общини, като центрове на растеж. За да се постигнат по-добри резултати е направено групиране на общините по региони за планиране, като всеки клъстер ще има общ бюджет. Например за Северозападен регион това са общините Видин и Плевен. По този начин се цели засилване на региона като цяло, а не на отделни градове и общини чрез насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в двете общини. Така ще се изготвят проекти, които решават еднакви проблеми за двете общини, и ще се постигне синергичен ефект, в сравнение с подход, при който се изпълняват по-малки проекти.

Вторият приоритет на програмата е интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, който е с бюджет от малко над 2,5 млрд. лв. Достъп до него ще имат 40 градски общини.

И двете оси ще финансират инфраструктурни проекти в областта на здравеопазването, образованието, социални дейности, култура, спорт, туризъм и културно наследство, жилищно настаняване, енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, подобряване на градската мобилност, ремонт на пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални връзки. Ще се подкрепят и мерки за зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, насърчаване на икономическата активност и др.

Третият приоритет на програмата е „Справедлив енергиен преход“, който се програмира по линия на Фонда за справедлив преход при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове бъдат одобрени като част от ПРР 2021 2027 г. Проектобюджетът на приоритета е 3,1 млрд. лв. Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, най силно засегнати от прехода към климатична неутралност. Към момента мярката е насочена към областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, но се водят преговори за включване на още области. Приоритетната ос ще финансира широка гама дейности.

За първи път в България ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, стана ясно още на срещата. С изпълнението се предвижда постигането на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Инструментът включва изпълнението на интегрирани проекти, в които е допустимо финансиране, освен от ПРР, и от другите европейски програми, които ще изпълнява страната ни, както и др. инструменти.

Всички проекти, които ще се изпълняват, трябва да са в съответствие с плановете за интегрирано развитие на общините. По информация на НСОРБ към днешна дата 92 местни администрации са разработили и приели такива планове за новия период, като в следващите седмици и месеци се очаква още голям брой общини да приключат работата си.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Активизиране на деловите контакти България - Молдова
Среща с Н. Пр. Анатол Чебук, извънреден и пълномощен посланик на Молдова Още
Онлайн практически семинар за киберсигурност, 19-20 април 2021 г.
Информация за осигуряването, получаването, запазването и разследването на доказателства за киберпрестъпления Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб на дизайнера на тема: Интериор на магазини
Ключови тенденции в проектирането и интериорния дизайн на магазини Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Екстрапак ООД пуска нова линия за нетъкан текстил
Предназначен за медицински и хигиенни изделия, мебелното производство, интериорния текстил и др. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Днес ЕК предложи по време на криза жизненоважни стоки и услуги, разпределяни от ЕС, да се освободят от ДДС
Инициативата ще увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Близо 6,7 млрд. лв. ще бъдат вложени до 2027 г. за развитие на регионите
Чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Наредба № Н-2/2014 г. за фискален контрол върху стоки с висок фискален риск
За доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Още
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА
МВФ завиши прогнозите си за ръст на глобалната икономика
За втори път, в рамките на последните три месеца Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Промени в съдебните процедури на Казахстан по отношение на спорове, свързани с юрисдикцията на инвестиционни спорове
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Молдовски търговски форум 2021, 28 - 30 април