Брой 54 (311), 18-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение


Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) е публикувало за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Проектът предвижда въвеждане на дуалното обучение (обучение чрез работа) в българската образователна система и възможност за валидиране на компетенции, придобити по неформален път. В проекта е записано, че професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение), като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този вид обучение ще се осъществява по заявка и за сметка на работодателите, като те ще бъдат ангажирани и с осигуряване на места за стажуване на професионалните ученици.

Проектът включва още въвеждане на система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, и се определят параметрите, на база на които ще се изграждат държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, а именно: изисквания към кандидатите, описание на професията, единици резултати от учене, изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Съгласно проектозакона, условията и редът за включване на обучаем в дуално обучение ще се определят съвместно от професионалната гимназия и работодателя. Освен това, заявителите на професионалното обучение (работодателите) ще участват при определянето на учебното време на квалификационния курс, както и броя на обучаемите в курса.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОМН в дирекция "Образователни програми и образователно съдържание" до 11 април 2013 г. (включително) на e-mail: e.valchovska@mon.bg .

Проектът на Закона може да намерите ТУК .

---------

Социалните партньори, включително БТПП, участват и подпомагат МОНМ в изпълнението на проект "Нова възможност за моето бъдеще". В рамките на проекта от 2014 г. ще заработи Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Целта  е да се  увеличат възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата мобилност. Предвижда се системата за валидиране на компетентности да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование професионални знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н. По този начин ще се повиши мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а от там и нейната конкурентоспособност на пазара на труда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициатива на ЕВРОПАЛАТИ „30max” срещу забавени плащания на публичния сектор към бизнеса
По данни на ЕК публичният сектор у нас се разплаща с частния средно за 52 дни Още
Проект "Linked2Media" за подобряване на маркетинговата стратегия на МСП
Предстои акция за запознаване на българските фирми с начина на функциониране на платформата на проекта Още
Среща с управителя на фирма "Свартехавет Собо ООД" КД
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
Информационни и комуникационни технологии за управление на водните ресурси Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение
Проектът предвижда професионалното обучение да може да се осъществява и по пътя на дуално обучение, като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа
Услугите на центровете са безплатни за широката общественост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция