Назад

14 нови операции за над 1,1 млрд. лв. ще бъдат реализирани по ПРЧР 2021-2027


Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 1,144 млрд. лв. Те ще бъдат реализирани с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) (ПРЧР). Операциите се очаква да бъдат отворени за кандидатстване веднага след одобрението на програмата от Европейската комисия. „Първите мерки, планирани по ПРЧР, са в целия спектър на дейности по програмата, а целта е да бъде даден адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„Програма „Развитие на човешките ресурси“ е първата, която ще бъде одобрена от Европейската комисия в близкия месец“, заяви Дора Крумова, заместник-началник отдел С/5 „Румъния, България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Тя открои пазара на труда като едно от големите предизвикателства в България. Крумова цитира доклад на ЕК, от който става ясно, че демографските промени ще се отразят на пазара на труда и ще се обостри недостига на работна ръка, ще увеличи предизвикателствата пред бизнеса и икономиката, а заедно с високия брой неактивни хора ще доведе до намаляване на перспективите за растеж на икономиката. Поради тази причина в одобрените от Комитета за наблюдение операции се поставя акцент именно върху пазара на труда.

Основен приоритет ще бъде и работата по Европейската гаранция за младежта и борбата с детската бедност. За справяне с детската бедност са отделени близо 136 млн. лв. от Европейския социален фонд, които ще бъдат насочени към мерки по ПРЧР и Програма „Образование“. „Посочените предизвикателства и приоритети на ЕК напълно съвпадат с политиките на МТСП и изпълнението на ПРЧР. Дейностите, свързани с младежите, са основен приоритет във всички наши политики, реализирани чрез Националния план за действие по заетостта, ОПРЧР и ПРЧР“, уточни зам.-министър Иван Кръстев. Той подчерта, че България е включила специфична подцел за намаляване на детската бедност със 197 000 деца до края на 2030 г.

В рамките на заседанието на Комитета за наблюдение Европейската комисия поздрави Управляващия орган на ОПРЧР за операция „Солидарност“, с която се оказва подкрепа на украинските бежанци в намирането на работа в България. 

*Допълнителна информация за новите операции можете да откриете в уебсайта на ОПРЧР - https://esf.bg/