Назад

НСИ: Нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час


По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В индустрията увеличението е с 16.0%, в услугите - с 14.7%, и в строителството - с 10.7%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 19.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19.5%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 18.7%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.1% за „Административни и спомагателни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 1.8% за „Държавно управление“.