Брой 59 (316), 25-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ


Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, с което се отменя действащото към момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г.

Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Съгласно разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на  ПМС № 69/2013г. процедурите по ПМС №55/2007г.,обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. В този смисъл всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по реда на ПМС № 55/2007г.

Основни нови моменти и различия в нормативната уредба

Промяната в нормативната уредба оптимизира и намалява административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите, с цел бизнесът да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители.

Новата уредба въвежда само една процедура за избор на изпълнител (избор с публична покана) за разлика от досегашната уредба, която включваше открит избор, договаряне с пояснителен документ и договаряне без пояснителен документ. Изборът с публична покана е процедура, която се прилага от бенефициентите във всички случаи, когато:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 60 000 лв., и

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 20 000 лв.

Пълният текст УКАЗАНИЯ в .pdf формат

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Работна група на НСТС ще разгледа предложенията на социалните партньори за краткосрочни мерки Още
Сесия на ЕИСК: Обединяване на усилията за изграждане на Европа „на гражданите и за гражданите”
Успехът на Европа зависи от ефективното участие на местните и регионалните органи и гражданското общество на всички нива на управление Още
Признание за посланичката на ЮАР
Приключва мандатът на Н. Пр. Шийла Камерър в нашата страна Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив участва в Българо-турски бизнес форум в гр. Първомай
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в нормативната уредба, касаеща избора на изпълнители по договори за безвъзмездна финансова помощ
Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Оценката на европейската политика за съседство показва смесени резултати
Има напредък в търговията – обсъждат се нови споразумения с Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан; подготвят се също преговори с Мароко, Тунис и Йордания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложба представя добри практики за междурегионално сътрудничество
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство