Брой 98 (1110), 25-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

364 млн.лв. за отпадъци по новата оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“


364 млн.лв. ще бъдат насочени към общините в сектора на отпадъците по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Първата процедура с бюджет 98 млн.лв. беше обявена през миналата година, а сега предстои откриване на още две на обща стойност 266 млн. лв. Със средствата ще се изграждат инсталации за компостиране и предварително третиране, както и анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци.

Критериите за оценка на проектните предложения бяха одобрени в Пловдив от Комитeта за наблюдение на програмата. “Условията за кандидатстване ще бъдат представени пред кметовете от шестте региона за планиране в страната на инфотур, който ще се проведе през юни. На тези срещи ще дадем пълни разяснения на общините“, каза главният директор на програмата Яна Георгиева.

Първата нова процедура ще е за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации на разделно събрани зелени отпадъци и на инсталации за предварително третиране с бюджет от 144 млн. лв. Бенефициенти по нея могат да бъдат 116 общини - членове на 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците(РСУО). Те отговарят и на двата критерия - имат нужда от изграждане на такива мощности според Националния план за управление на отпадъците и второ, на територията им няма общински или регионални инсталации за компостиране и предварително третиране. Процедурата ще бъде обявена до края на месец юли. Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 6 месеца след това, а срокът на изпълнение - 35 месеца от сключването на договора. Капацитетът на инсталациите за компостиране трябва да е между 2000 и 20 000 т годишно, няма ограничения за минимален капацитет на инсталациите за предварително третиране.

Втората нова процедура ще е за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци с бюджет 122 млн.лв. Бенефициенти по нея са общини от пет Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) -   Русе, Ямбол, Бургас, Пазарджик и Благоевград, в които участват съответно 33 общини. В случай на обединение на две регионални сдружения (Русе и Бяла) броят на общините ще е 39. Процедурата ще бъде обявена до края на месец септември.

Безвъзмездната помощ и по двете процедури ще се предоставя на кандидатите директно. Това е разликата с вече обявената през 2015 г. процедура по Приоритетна ос „Отпадъци“ - тя също е насочена към общините, но финансирането по нея се предоставя на бенефициентите на конкурентен принцип чрез подбор на проекти.

Очаква се изпълнението на проектите по трите процедури да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране от 134 434 тона годишно, което ще допринесе за постигане на заложената в програмата цел - намаляване на депонирането на битовите отпадъци с 12,27%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати на Бангладеш
В присъствието на министър-председателите на двете страни Бойко Борисов и г-жа Шейх Хасина Още
Глобалният форум на жените лидери събра в София над 70 изтъкнати дами от световния елит от четири континента
БТПП бе представена от Радка Стаменова, член на Управителния съвет... Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерският съвет прие План за действие с мерки за подобряване на инвестиционната среда
Предвиждащи промени в 21 закона и съответната подзаконова нормативна уредба Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
По-бавен ръст на заетите
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Одобрен е проект на нов Закон за концесиите
Законопроектът предвижда отменяне на действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частно партньорство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас
Регламентира се предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на проекти... Още
364 млн.лв. за отпадъци по новата оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Очаква се изпълнението на проектите да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране на битовите отпадъци Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство