Брой 147 (1159), 02-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Промяна в условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. извърши промяна в Условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд" на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

УО на ОП РЧР 2014-2020 изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд" във връзка с влязло в сила Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 7, ал. 3 от Постановлението, се коригира текстът в Условията за кандидатстване, както и в Декларация на кандидата – Приложение IIa, във връзка с конкретизиране на лицата, които следва да декларират и докажат в последствие посочените обстоятелства.

Във връзка с разпоредбите на чл. 19, ал. 6 - ал. 10 от Постановлението се коригира текстът в каре „ВАЖНО“ от Методологията за техническа и финансова оценка на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, който се отнася до оптимизацията на бюджетите на проектните предложения, на етап техническа и финансова оценка.

Променените текстове са маркирани в жълт цвят.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП разговаря с Мария Иванова, новоназначения търговски представител в СТИВ - Кипър
За първото тримесечие на 2016 г. е увеличен стокообменът между България и Кипър Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Безработните младежи (до 29 години) са намалели с над 26% към края на първото полугодие на 2016 г.
ИКОНОМИКА
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
СЪОБЩЕНИЯ
„Киш Инвекс (Kish Invex)” - 31 октомври – 3 ноември 2016 г.
Възможностите за инвестиране в Ислямска република Иран Още
БИЗНЕС СРЕДА
България и Гърция ще работят за изграждането на скоростна ж.п. връзка между пристанищата на Александруполис и Бургас
Засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката, транспортната инфраструктура, търговско-инвестиционните отношения, отбраната Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промяна в условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"
ГЛЕДНА ТОЧКА
Ще подпомагаме енергийно бедните, без да знаем кои са те и защо са бедни
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
28-30 септември - Предстои провеждане на бизнес форум в гр. Баку, Азербайджан
Четвърто заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество Още