Назад

Разплащателната агенция подкрепи рибарския сектор за нови инвестиции


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 135 837 лв. на 3-ма бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Две от плащанията са по проекти, включени в стратегиите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) „Несебър-Месемврия“ и „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Основните приоритети, заложени в стратегиите, са насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, както и създаването на работни места в рибарските райони.

Първото плащане, което е междинно, е в размер на 46 380 лв. Средствата са преведени на бенефициер, изпълняващ проект от одобрената стратегия на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Инвестицията е по мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ от ПМДР 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за създаване на туристически продукт - интерактивен гайд достъпен чрез мобилни приложения за iOS и Android, включително и с опция за виртуална реалност (VR). Чрез виртуалната разходка в Несебър ще се представят най-интересните туристически забележителности, които се намират на територията на общината и рибарското селище към нея. Обектите ще бъдат показани чрез 360-градусови панорами, снимкови галерии и исторически факти, представени на три езика – български, английски и руски.

Второто плащане от 41 676 лв. е изплатено на бенефициер, който изпълнява проект, част от стратегията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Проектът е по мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“. Проектното предложение е насочено към превенция и опазване на рибните ресурси, борбата с бракониерството и опазването на околната среда в изкуствените и естествените водни екосистеми в община Девин. Част от средствата ще бъдат насочени и за създаване на местни доброволчески екипи към структурите на „Ловно-рибарско дружество“ Девин. Те ще провеждат акции, свързани с намаляване на замърсяването на водните обекти, както и с превенция на бракониерството на територията на общината. По проекта са закупени нужните за целта технически средства – дрон, фотокапани, термовизионен монокъл, бинокли и моторна лодка. В рамките на инвестицията е предвидено доброволческите групи да продължат дейността си и след приключване на проекта. 

Третото плащане, направено от ДФ „Земеделие“ е по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти” по ПМДР 2014-2020 г. Безвъзмездната помощ в размер на 47 781 лв. е отпусната за закупуване на оборудване, необходимо за подобряване на производството на съществуващо рибовъдно стопанство "Агнилото". Проектът цели модернизация и подобряване на условията на труд, без това да води до увеличаване на капацитета на стопанството.