Брой 44 (2299), 05-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

БВП на човек от населението през 2019 г. в регионите на ЕС


През 2019 г. регионалният БВП на човек от населението, варира от 32% от средния за ЕС в Северозападния регион на България и в Майот (отвъдморска територия на Франция) до 260% в Люксембург.

През 2019 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 32% от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния регион на България, както и в Майот, отвъдморска територия на Франция, до 260% в Люксембург.

С съществува значителна вариация както между страните в рамките на ЕС, така и в самите държави - членки на Общността. В прессъобщението са представени индикатори за регионалните БВП и заетост. Публикуваните данни са само малка част от регионалните данни, налични на сайта на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз.

Водещите региони според БВП на човек от населението през 2019 г. след Люксембург (260% от средното за ЕС) са: Южен в Ирландия (240%), Прага в Чехия (205%), Брюксел в Белгия и Източен и Централен в Ирландия (по 202%) и Хамбург в Германия (195%). Високият БВП на човек от населението в тези региони може да се обясни отчасти с високия приток на работници, пътуващи до работното място (Люксембург, Прага, Брюксел и Хамбург) от други региони, или с големите капиталови активи, притежавани от някои мултинационални компании със седалище в регионите (Южен, Източен и Централен в Ирландия).

За разлика от тях след Северозападния регион на България и Майот (32% от средното за ЕС) регионите с най-ниско икономическо равнище са следните региони на България: Северен централен (35%), Южен централен (37%), Югоизточен (40%) и Североизточен (41%). За Майот ниският БВП на човек от населението се обяснява главно с демографски фактори, тъй като 44% от населението е под 15-годишна възраст.

Регионални разлики в производителността на труда

През 2019 г. регионалният БВП на заето лице варира от 12 700 евро в Северния централен регион на България до 205 500 евро в Южния регион на Ирландия в сравнение със средното за ЕС (66 800 евро). Тази производителност на труда измерва общата производителност на регионалните икономики без корекция в разликите в нивата на цените или средните отработени часове.

След Южен в Ирландия (205 500 евро) водещите региони в класацията за регионален БВП на един зает през 2019 г. са: Източен и Среден в Ирландия (156 900 евро), Люксембург (136 600 евро), Валонски Брабант (123 400 евро) и Брюксел (121 200 евро) в Белгия.

За разлика от тях най-ниските нива на производителност на труда са регистрирани в три български региона: Северен централен (12 700 евро), Южен централен (13 000 евро) и Северозападен (13 400 евро).

За повече информация:

  • Регионалните данни в настоящата публикация са представени на ниво NUTS 2. Имената на регионите са на английски език.
  • БВП и конкретно БВП на човек от населението представляват измерители на общата икономическа активност в даден регион. Тези показатели могат да се използват за сравняване на степента на икономическо развитие на регионите. Показателят БВП не измерва дохода, който е на разположение на домакинствата в даден регион.
  • Производителността на труда (в настоящата публикация) е изчислена като БВП в евро на един зает. Производителността, измерена на изработен час и/или в стандарт на покупателната способност (СПС), може да покаже значително по-различни резултати.
  • За повече методологична информация - методологичен файл.
  • Преглед на NUTS.
  • Евростат - Ръководство за методите на регионалните сметки.
  • Евростат - Раздел в сайта относно регионалната статистика.
  • Евростат - база данни за регионална статистика по класификацията NUTS.
  • Евростат - представяна по региони и градове.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Институтът за развитие на мениджмънта – Швейцария подписаха споразумение за сътрудничество с фокус върху конкурентоспособността
Динамика на търговския ни стокообмен с Испания
В контекста на трудната икономическа обстановка в Европа Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Ростовска област
12 март 2021 г. от 10.35 ч. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Женското предприемачество: COVID-19 засилва предизвикателствата, като същевременно има трансформиращ ефект
Проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворена е втора покана за подаване на проектни предложения в рамките на инициативата ELIIT
Насочена специално към компании, работещи в обувната и кожарската индустрии Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
БВП на човек от населението през 2019 г. в регионите на ЕС
От 32% от средния за ЕС в Северозападния регион на България до 260% в Люксембург Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Климатичен хъб за малки и средни предприятия
База данни с инструменти и ресурси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски стълб на социалните права: превръщането на принципите в дела
С активното участие на социалните партньори и гражданското общество Още
Европейската комисия предлага мерки за гарантиране на равно заплащане за равен труд
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство