Назад

Социалната справедливост и равенството ще бъдат в основата на моя мандат, заяви новият генерален директор на МОТ


© М. Крозет / МОТ

Десетият генерален директор на Международната организация на труда Гай Райдър приключи 10-годишния си мандат на 30 септември и предаде ръководството на организацията на Гилбърт Ф. Хунбо. Промяната става в момент, белязан от големи социално-икономически предизвикателства и геополитическо напрежение, които представляват сериозна заплаха за уникалната тристранна структура на МОТ, в която правителствата, работниците и работодателите играят еднаква роля при вземането на решения.

Социалната справедливост и равенството ще бъдат в основата на моя мандат, заяви новият генерален директор на МОТ.

Райдър бе избран за генерален директор на МОТ през май 2012 г. и бе преизбран за втори петгодишен мандат, започващ през 2017 г.

По време на мандата си като генерален директор Райдър се стреми да гарантира, че МОТ защитава правата на всички работници – особено на най-уязвимите. Бяха приети редица препоръки на МОТ, насочени към справяне с принудителния труд, защита на най-бедните работници в света в неформалната икономика и възстановяване на света на труда в страни, възстановяващи се от войни и природни бедствия.

Силното лидерство и личен ангажимент на Райдър за борба със сексуалното насилие и тормоз бяха от ключово значение за приемането на новаторската конвенция за насилието и тормоза, 2019 г. (No 190). Конвенция No 190 е първият международен инструмент, който разглежда въпроса за Насилие и тормоз в света на труда .

Важен фокус на мандата на Райдър беше приноса на МОТ в борбата срещу изменението на климата чрез постигане на справедлив преход.

След като ръководи МОТ през кризата с COVID-19, Райдър работи за приемането на Глобален призив за действие за ориентирано към човека възстановяване от кризата с COVID-19 .

Гай Райдър подкрепи редица инициативи на БТПП и лично присъства на юбилейното честване „120 години – търговски палати в България“. Той сподели, че през дългата си история Палатата е служила на интересите на страната и сега е изправена пред новите предизвикателства на 21 век. „Светът на труда се променя в мащаб и със скорост, които са невиждани. Трябва да реагираме на тази промяна, ако искаме да се справим с предизвикателствата през следващите 100 години”, каза Райдер в поздравителния си адрес към юбилея на БТПП през юни 2015 г.