Назад

Съветът на ЕС приема законодателство на ЕС за адекватни минимални работни заплати


На 4 декември  Съветът на ЕС даде окончателна зелена светлина за директива, която ще насърчи адекватността на законоустановените минимални работни заплати и по този начин ще спомогне за постигането на достойни условия на живот и труд за служителите в Европа.

Мариан Юречка, заместник министър-председател и министър на труда и социалните въпроси на Чехия: Когато на хората се налага да си броят стотинките заради енергийната криза, този законодателен акт е послание на надежда. Минималните работни заплати и колективното определяне на заплатите са мощни инструменти, които могат да се използват, за да се гарантира, че всички работници получават заплати, които дават възможност за достоен стандарт на живот.

С директивата се установяват процедури за адекватността на законоустановените минимални работни заплати, насърчава се колективното договаряне относно определянето на заплатите и се подобрява ефективният достъп до защита на минималната работна заплата за работниците, които имат право на минимална работна заплата съгласно националното право.

  • Адекватност на законоустановените минимални работни заплати: От държавите членки със законоустановени минимални работни заплати се изисква да въведат процедурна рамка за определяне и актуализиране на тези минимални работни заплати в съответствие с набор от ясни критерии. Актуализациите на законоустановените минимални работни заплати ще се извършват поне на всеки две години (или не по-късно от всеки четири години за държавите, които използват механизъм за автоматично индексиране). В директивата обаче не се предвижда конкретно равнище на минимална работна заплата, което държавите членки да достигнат.
  • Насърчаване на колективното договаряне за определяне на работните заплати: Една от целите на директивата е да се увеличи броят на работниците, които са обхванати от колективно договаряне за определяне на работните заплати. За да се постигне тази цел, държавите следва да насърчават капацитета на социалните партньори за участие в колективно договаряне. Когато степента на покритие на колективното договаряне е например под прага от 80%, държавите членки следва да изготвят план за действие за насърчаване на колективното договаряне. В плана за действие следва да се определят ясен график и конкретни мерки за постепенно увеличаване на степента на покритие на колективното договаряне.
  • Ефективен достъп до защита на минималната работна заплата: В текста се посочва, че държавите членки ще предприемат мерки за подобряване на ефективния достъп на работниците до защита на законоустановената минимална работна заплата. Тези мерки включват контрол от страна на инспекторатите по труда, леснодостъпна информация относно защитата на минималната работна заплата и развиване на способността на правоприлагащите органи да предприемат действия срещу работодатели, които не спазват изискванията.

Контекст и следващи стъпки

На 28 октомври 2020 г. предложението на Европейската комисия беше представено на двамата съзаконодатели – Съвета на ЕС и Европейския парламент. Съветът постигна съгласие по позицията си на 6 декември 2021 г.; Парламентът прие своя мандат за водене на преговори на 25 ноември 2021 г. На 7 юни, след осем кръга преговори, преговарящите от Съвета и Европейският парламент постигнаха съгласие по обща позиция.

Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки разполагат с две години за транспонирането на директивата в националното законодателство.