Назад

Главна инспекция по труда: При над 10% от проверките в рискови сектори се установяват работещи без трудови договори


При 1133 бр. проверки в питейни заведения и ресторанти, приключени през месеците юни и юли 2022 г. от контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са установени 150 лица без сключени трудови договори. Данните показват, че при 13% от проверките, които бяха извършени в рамките на специална инспекционна кампания, насочена към превенция на недекларирания труд в ресторантьорството, се установява най-тежката му форма - работа без трудов договор. Констатираните при тези проверки нарушения на трудовото законодателство са 6333 бр. От тях 810 бр. са по заплащане на труда и 878 бр. по работното време, почивките и отпуските. Тези нарушения също създават предпоставки за укриването на данъци и осигуровки от работодатели и работещи в отрасъла. Резултатите от кампанията за пореден път доказват, че ресторантьорството е сред високорисковите отрасли по отношение използването на нерегламентирани практики на пазара на труда, заедно с хотелиерството, строителството и селското стопанство.
 
Превенцията на недекларирания труд традиционно е сред акцентите на контролната дейност на Инспекцията по труда. В плановете на Агенцията се включват специални мерки, гарантиращи целогодишен засилен контрол в строителството и селското стопанство и заради риска от работа без сключени трудови договори. Отделно се планира и мярка за проверки с акцент конкретно върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, изплащането на възнагражденията и разпределението на работното време. Проверките по нея се извършват във всички икономически дейности, като най-често са в обекти от търговията, ресторантьорството и хотелиерството. През летния и зимния сезон се организират и кампании в обектите със сезонен характер, в които също има повишен риск от използване на недеклариран труд.
 
За седемте месеца на годината са извършени 15 735 бр. проверки във високорисковите по отношение недекларирания труд сектори строителство и селско стопанство, както и по специалната мярка за контрол по законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. Това са около 70% от всички проверки - общо 24 220 бр. за периода. Установените случаи на работа без трудови договори при всички извършени през периода проверки са 1714 бр.
 
Инспекцията по труда постоянно работи и за засилване на сътрудничеството с Националната агенция за приходите (НАП) чрез обмен на информация и съвместни действия. През т.г. двете институции осъществяват съвместна кампания за справяне с недекларирания труд. В рамките на кампанията до момента контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 484 бр. съвместни проверки с НАП и 129 бр. по инициатива на Приходната агенция. На НАП е предоставена информация за резултатите от контролната дейност на ИА ГИТ в над 250 предприятия.
Инспекцията по труда е партньор на НАП в кампанията „Заплата в плик“. Целта ѝ е да се повиши информираността на работещи и работодатели за ползите от декларирането на труда, за да „не затварят бъдещето си в плик“. На сайта на Приходната агенция е създадена специална анкета за „Заплата в плик“ https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/connection.nap/surveys, чрез която всеки може да сподели мотивите да бъде осигуряван върху по-нисък от реалния доход, както и какво би го стимулирало да не се съгласява на това.
От години НАП поддържа и специален сайт „Заплата в плик“ https://www.zaplatavplik.bg/,/, в който освен информация за правата и задълженията по отношение на декларирането на труда, всеки може да изчисли какво губи от обезщетения и пенсии, ако се съгласява да бъде осигуряван върху по-нисък от реално получавания доход. Чрез издаден от Агенция персонален идентификационен код всеки може да следи за наличието на регистриран в НАП трудов договор и колко коректен е работодателят при декларирането на труда му.
 
За своите основни трудови права и задължения работещите могат да се осведомят и от брошура, разработена и разпространявана онлайн от Инспекцията по труда. Полезна информация може да бъде открита и в ръководства и видео материали „Достоен труд – от теб зависи“. Те са свободно достъпни в сайта на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“, подрубрика „Проект „Сътрудничество за достойни условия на труд““, по който са разработени. https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508