Назад

Цените на природния газ за домакинствата – с намален до отрицателен дял на данъците

Между първата половина на 2021 г. и първата половина на 2022 г. цените на природния газ са се увеличили в 23 съгласно данните на Евростат. Цените на природния газ са се повишили най-много в Естония (+154%), Литва (+110%) и България (+108%), главно поради разходите за енергия (газ). Само в една държава членка цените на природния газ за битовите потребители реализират незначително намаление за същия период: Унгария (-0,5 %), където цените са регулирани.

 

Най-високи цени на газ в Швеция, Дания и Нидерландия
За битовите потребители в ЕС (с годишно потребление между 20 гигаджаула (GJ) и 200 GJ) цените на природния газ през първата половина на 2022 г. са най-високи в Швеция, Дания и Нидерландия, а най-ниски – в Унгария, Хърватия и Латвия. Цената на природния газ за домакинствата в Швеция (0,2216 EUR за kWh) е била повече от седем пъти по-висока от цената, начислявана в Унгария (0,0,0291 EUR за kWh) и със 157 % по-висока от средната цена за ЕС.

Средната цена в ЕС за първата половина на 2022 г. за потреблението на природен газ от битови потребители – е 0,0861 евро за кВтч или с 35% по-висока спрямо същия период на 2021 г.


Тежестта на данъците и таксите се различава значително в отделните държави членки

Относителният дял на данъците през първата половина на 2022 г. е най-малък в България, където субсидиите и облекченията водят до отрицателни стойности (-4,45 %). Най-високи данъци се наблюдават в Нидерландия, където данъците и налозите съответстват на 52,98 % от крайната цена. В Швеция този процент е 32,8 %. ДДС в ЕС представлява 13 % от общата цена. Делът на ДДС в общата цена варира от почти нула (0,36 %) в Полша до 23,9 % в Дания. В сравнение с първата половина на 2021 г. делът на данъците значително намалява с 8,6 % – от 35,5 % на 26,9 %. Това намаление е свързано с правителствените облекчения и субсидии за смекчаване на високите разходи за енергия, но е и следствие от цялостното увеличение на компонента за енергия и доставки.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт