Назад

Въглероден налог върху вноса: за честна конкуренция и по-малко емисии


Европейската индустрия изисква подкрепа, за да се противопостави на конкурентния натиск от страни, в които компаниите не са длъжни да спазват стриктни правила относно емисиите на парникови газове. За да постави всички при равни условия и да съхрани работните места в ЕС, Парламентът иска справедливо облагане на вноса.
Около 27% от световните емисии на СО2 от изгаряне на гориво са свързани с международно търгувани стоки. Емисиите, свързани с вноса на ЕС растат, което подкопава европейските усилия за ограничаване на последиците за климата.

Климатичните амбиции на ЕС и въглеродният налог

С Европейския зелен пакт ЕС е поел ангажимент да намали емисиите си на парникови газове и да постигне климатична неутралност до 2050 г. Тези намерения могат да бъде подкопани от други страни с по-малки амбиции. Вносът на продукти от такива страни поставя в затруднение европейски производители, тъй като те имат по-големи разходи за съобразяване с политиката на ЕС за климата.

За да се изравнят условията, Парламентът подкрепя въвеждането на налог, който да повиши цените на вносните стоки до еквивалентните продукти в ЕС.

Така намаляват стимулите за преместването на замърсяващи производства от Европа в други страни, които нямат толкова високи изисквания за емисиите на парникови газове. Подобна практика, наричана „изместване на въглеродните емисии“, не допринася за опазването на планетата, тъй като прехвърля проблема някъде другаде, но пък лишава ЕС от работни места.

През юли 2021 г. Европейската комисия направи предложение за въвеждане на механизъм за корекция за въглеродните емисии на границите. Предложението беше част от законодателния пакет "Подготвени за цел 55%", чиято цел бе да реализира на практика амбициите на ЕС за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г.

Съществуващи мерки в ЕС

Корекцията на цените на вноса би била важно допълнение към съществуващата система за търговия с разрешителни за производството на емисии. Схемата налага задължение на електроцентрали и производствени предприятия да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират.

Цената на разрешителните се определя на пазара и зависи от търсенето и предлагането. Икономическите кризи намаляват търсенето и водят до по-ниски цени, които не стимулират компаниите да инвестират в по-чисти технологии.

Законодателният пакет "Подготвени за цел 55%" включва и реформиране на схемата за търговия с емисии.

Как ще работи Механизмът за въглеродна корекция на границите

След като преговорният екип на Парламента постигна предварително споразумение със страните в ЕС през декември 2022 г., депутатите дадоха окончателното си одобрение на законодателния текст през април 2023 г.

Правилата засягат продукти от енергийно-интензивни промишлености като добив на желязо и алуминий, производство на стомана, цимент, химически торове и водород.

Механизмът първоначално ще се прилага относно пряко генерирани емисии – парникови газове, изпуснати в атмосферата в резултат на производствени процеси или на пренос на продуктите в ЕС.

В бъдеще ще бъдат обхванати и непреките емисии – тези, които произтичат от набавянето на електричество, използвано за производство на продуктите, обхванати от правилата.

Кой ще плаща

Вносителите на стоки ще трябва да плащат разликата между цената на разрешителните за емисии в страната на производство и цената на емисиите по схемата за търговия с тях в ЕС.

Освен това вносителите ще трябва да оповестяват всяко тримесечие преките и непреките емисии, свързани с внесените в ЕС стоки през предишните три месеца, както и платената цена за разрешителни извън ЕС.

Кога влиза в сила механизмът

Преходният период за въвеждане на въглеродния налог ще бъде свързан с постепенното премахване на безплатните разрешителни за емисии по схемата за търговия в ЕС. На практика това означава постепенно въвеждане на налога между 2026 г. и 2034 г.

За какво ще се използват събраните средства

Парламентът подкрепи предложението на Комисията приходите от налога да бъдат използвани като нов източник на ресурси в бюджета на ЕС.

В същото време ще бъде заделена еквивалентна по размер финансова помощ за най-слабо развитите страни, за да се помогне за декарбонизацията на техните индустрии.

Научете повече за мерките на ЕС за намаляване на ефекта от измененията в климата:

ЕС изисква вносните стоки да не идват от обезлесени земи;

Норми на ЕС за намаляване на емисиите на другите парникови газове освен CO2;

Как ЕС стимулира набавянето на енергия от възобновяеми източници;

Автомобили с нулеви емисии на CO2 от 2035 г.: какво означава това на практика.