Назад

Възможности за кандидатстване по програма „HORIZON“ в сферата на туризма


Покана „HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-4“ – Очаква се предложенията да прилагат и демонстрират кръгови системни решения на ниво градове и региони и да включват няколко сектора, предоставящи услуги за посетители и жители, като хотелиерство, транспорт, култура, атракции, дейности, свързани с природата.

Туризмът може да консумира големи количества енергия, вода и пластмаси, които влошават качеството на околната среда на дестинациите и екосистемите, което се отразява на живота на жителите. Кръговият туризъм следва да вземе предвид управлението на отпадъците и водите, батериите и превозните средства, електрониката и ИКТ, опаковките, пластмасите, строителството и сградите, емисиите на парникови газове от местната и междуградската мобилност, услугите по настаняване и хранене. Предложенията следва да са насочени към поне един от тези горепосочени сектори.

Покана „HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02“ – Тук се таргетират проекти относно начините и моделите на опазване на устойчивия климатичен преход от страна на културните и творческите индустрии. Културните и творческите индустрии (КТИ) са важен източник на растеж и създаване на работни места в европейската икономика. Ето защо ролята на КТИ за постигане на целите на Европейския съюз за преход към нов климат е от решаващо значение. Затова са необходими специфични подходи, които да позволят на европейските КТИ да развият пълния си потенциал в подкрепа на устойчивия преход към климата. Такива подходи трябва да бъдат насочени към възприемането на нови устойчиви бизнес модели, включително използването на нови технологии, производствени методи и евентуално разработването или адаптирането на нови технологични решения, както и към пропуските в уменията и капацитета. Такива подходи могат да включват използването на платформи или мрежи, които да улеснят споделянето на инвестиции, съоръжения или компетенции между няколко дружества или между различни сектори. Предложенията следва да предвиждат тестване и усъвършенстване на такъв(и) модел(и) чрез пилотни изпитания в малък мащаб в реални условия. Предложенията следва да изберат подходящ набор от сектори на КТИ или/и междусекторни въпроси, върху които да се съсредоточат и които позволяват да се постигне значително въздействие. Следва да бъдат включени широк кръг от заинтересовани страни, за да се гарантира, че пилотните проекти са разработени по ефективен и реалистичен начин, така че заключенията да могат лесно да бъдат възприети и решенията да бъдат ефективно разширени.

Покана „HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03“ – Тук се очаква да получат финансиране проекти, насочени към дигитална трансформация. Проектите трябва да допринасят за всички от следните очаквани резултати: утвърдени и усъвършенствани мерки за увеличаване на използването на иновативни цифрови технологии от културните и творческите индустрии (КТИ) в Европа с оглед на повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта.

-----
По първата, втората и третата покана може да кандидатства всеки „правен субект“, независимо от мястото му на установяване, включително юридически лица от неасоциирани трети държави или международни организации (включително международни европейски научноизследователски организации), има право да участва (независимо дали отговаря на условията за финансиране или не), при условие че са изпълнени условията, определени в Регламента за "Хоризонт Европа" , както и всички други условия, определени в конкретната тема на поканата. "Правен субект" означава всяко физическо или юридическо лице, създадено и признато като такова съгласно националното право, правото на ЕС или международното право, което има правосубектност и което може, действайки от свое име, да упражнява права и да бъде субект на задължения, или субект без правосубектност. Линк към допустимост

Информация, генерирана от Европейската туристическа комисия /ЕТК/, даваща насоки за кандидатстване за финансиране по европейските фондове за проекти в областта на туризма, тук.

При необходимост от допълнителни разяснения: Георги Алипиев Георгиев, директор на дирекция „Международна дейност и визови режими“, Министерство на туризма, тел.: 02 904 68 10.