Назад

Заключително събитие по проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата в сектора“В Аграрен университет - Пловдив се проведе ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ на тема „Зелената сделка и сектор Земеделие – Коопериране vs Конфронтация" в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0166 „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“  по ОП Добро Управление*. За 12 месеца са реализирани три големи тематични дискусии по най-актуалните теми - заетост и доходи; работна сила и нейната квалификация, зелени работни места, условия на труд и превенция на здравето в сектор Земеделие.

На заключителния форум в Пловдив присъстваха над 50 участници, сред които синдикати и работодатели, представители на научната общност в сектор земеделие, преподаватели, студенти и ученици от университети и професионални гимназии, други ангажирани граждани и институции. С този регионален форум се повиши осведомеността на местната общност, студенти и учащи по темите за Зелената сделка и сектор земеделие, ОСП и стратегията "от фермата до трапезата", кръгова икономика и био-базирано общество, през социалната перспектива, и засилване на свързаността в местната общност.

Основните послания бяха към младите хора и граждани, които днес живеят в дигитална среда и все по-често са изкушени от "зеления тренд", вълнуват се от екология, природосъобразен начин на живот, качествена храна, биоразнообразие, респективно те са поколението в земеделието, пред които стоят редица професионални и житейски избори. Представена беше концепцията за социалното партньорство и диалог, както и предложени решения (изводи от проведените тематични срещи в рамките на проекта).

Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии (БАКИБ) представи проект концепция за кръгови хранителни системи и проект BioPass, която включва:

  •  Хранителните отпадъци – какво следва „от трапезата до почвата”?
  •  Кръгови хранителни системи.
  • Проект BioPass: “От фермата до трапезата” и да затворим кръга - от трапезата до почвата и водата. Трябва да променим начина по който в момента произвеждаме храна и концепция, която набира все по-голяма популярност, е преходът към  кръгов дизайн на хранителната система. Въпросът, на който трябва да отговорим, е: може ли кръговата хранителна система да бъде решението за постигане целите за биологично разнообразие и да се справим с климатичните промени?

BioPass e отличено със световна номинация през 2017 година на Bio-IT World 2017 Best Practices Awards Winners| Boston MA. BioPass е Пътна карта за разработване и постигане на отворени стандарти  и отразява най-добрите решения в биологичното производство. Това е цифрово решение в средата на  IoT, което дава прозрачност и проследимост в глобалните вериги на производство и доставка на селскостопански стоки и храни. Осигурява проследимост, удостоверяване и устойчива интелигентност. Проследява в реално време продуктите и храните от точката им на отглеждане (от семето) до потреблението (до трапезата) и от трапезата до почвата и водата, което позволява пряко и прозрачно взаимодействие между всички заинтересовани страни в агрохранителната верига. Резултатите са:

  • Намаляване на отпадъците в критични точки на веригите за доставки;
  • Подобрява индекса на устойчивост на храните;
  • Подобрява гладкото протичане на финансови транзакции.

Повече виж ТУК 

-------------------

роект BG05SFOP001-2.025-0166 „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“ със срок на изпълнение 13 месеца, считано от 01.09.2022, приключи на 30.09.2023.

Партньорите са Федерация на независимите синдикати в земеделието (ФНЗС) и национално представените работодателски организации в сектора Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и  Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии (БАКИБ). 

Партньорството по проекта работи в посока на постигане на основни цели:

  • Да работи за партньорско управление на предизвикателствата в развитието на сектор Земеделие в Република България чрез инструментите на социалния диалог и съвместни дейности на секторните представители на труда и бизнеса.
  • Да подкрепи открито и отговорно управление на секторните политики чрез насърчаване на гражданското участие и диалога между представителите на синдикатите, работодателите и държавните власти в Съвета за тристранно сътрудничество в сектор Земеделие - ОСТС - МЗХ.

В рамките на проекта екип от опитни експерти, политически лидери и активисти от социалните партньори разработи  Анализ на политиката по социално партньорство и граждански диалог в рамките на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) към МЗХ и нивото на диалогичност и способност на партньорите за съвместно управление на кризи и процеси в земеделието.

Анализът ще послужи за изготвяне и представяне на Препоръки за насърчаване на секторния социален диалог и работата на ОСТС.