Брой 135 (645), 17-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)


Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари) се състоя в с. Вонеща вода-Велико Търново в рамките на провеждащия се тридневен семинар по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – 15-17 юли.

Лектор на семинара бе един от най-добрите специалисти в областта - Кирил Тюлев, член на УС на ТПК-Пловдив и управител на НЦПО–Пловдив. Той представи пред членовете на Съвета на председателите основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за здравословни и безопасни условия на труд. Демонстрирани бяха интересни видео филми на „добри“ и „лоши“ практики при трудови злополуки. Познанията на участниците бяха тествани чрез решаване на казуси. Проведен бе и тест и въз основа на резултатите бяха връчени персонални сертификати.

След приключване на програмата по обучението бяха представени и първите положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. 

Изградени на регионален принцип в София и в градовете, в които функционират 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП, по проект на Палтата  „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” , центровете предлагат на заетите лица възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация. Те създават условия и за стимулиране на мобилността на работната сила за по-голяма гъвкавост на пазара на труда.

В хода на дискусиите бяха обсъдени актуални организационни въпроси, както и проблеми, касаещи икономическото развитие на страната.

Представена бе информация за адресираните до институциите обобщени становища на БТПП и РТПП(К) по важни икономически въпроси през последните шест месеца.

Представена бе и периодична справка за дейността на регионалните палати относно взаимодействието и сътрудничеството с местните органи, приведени бяха данни за участието им в Съветите за тристранно сътрудничество по места.

Набелязани бяха мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)
Първи положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. Мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище Още
Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници
Eнергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната
Оптимизиране на дейността и засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание гласува законопроекти и промени в НК
Промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките иЗаконопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки
Министър Стойнев: Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети
Общият ръст на МОД за 2015 за сключените споразумения е 3.9% Още