Брой 135 (645), 17-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети


В хода на определения от Министерството на труда и социалната политика кръг от преговори между браншовите организации на синдикатите и на работодателите за размера на минималния осигурителен доход (МОД) за 2015 г. са сключени 9 споразумения за 21 икономически дейности, в които се осигуряват 632 831 лица (33% от всички заети).
Общият ръст на МОД за сключените споразумения е 3.9%, като е достигнат среден МОД в размер на 524.55 лв., който се равнява на 77% от средния осигурителен доход към момента (682.65 лв.).

През миналата година бяха подписани споразумения за 44 икономически дейности, обхващащи 57% от подлежащите на осигуряване лица, като 10 от споразуменията в 2013 г. бяха за нулев ръст на МОД, а средният беше 4.1%.

Крайният срокът за предаване на браншовите споразумения между синдикати и работодатели е 27 август т.г. с последно заседание на работната група към МТСП. До тази дата ще могат да се приемат нови споразумения, ако такива бъдат подписани. Работната група ще обсъди възможният подход при определяне на размера на МОД за всички сектори, вкл. за тези, за които няма подписани споразумения между работодатели и синдикати.

 

Най-висок МОД В рамките на подписаните до момента споразумения е договорен в секторите „Добив на нефт и природен газ" - 1 573 лв., „Добив на глина и каолин" - 639 лв., и „Добив на въглища" - 604 лв. Най-нисък е МОД за секторите „Леене на метали" - 436 лв., „Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - 415 лв., и „Пощенски и куриерски дейности" - 364 лв.

МОД с най-голям ръст на спрямо този за 2014 г. има в сектор „Производство и преработка на месо от домашни птици" - 7.6%, следван от сектор „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета" - 6.9%, „Търговия" - 6%, и „Добив на глина и каолин" - 5.8%.

Най-малък ръст (под 2%) е договорен в секторите „Машиностроене" - 1.8%, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване - 1.8%, „Производство на турбини и двигатели" - 1.7%, „Хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност" - 0.5%, и „Производство на хранителни продукти" - 0.3%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП(К)
Първи положителни резултати от дейността на Центрове за кариерно развитие. Мерки за усъвършенстване работата на представителствата на бизнеса на регионално равнище Още
Участие на БТПП в Дебат за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници
Eнергията от възобновяеми източници - административни процедури, лицензи, достъп до мрежи за пренос, ценообразуване и пазар Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Актуализацията на Бюджета – гаранция за финансовата стабилност на страната
Оптимизиране на дейността и засилен контрол върху изразходването на финансовите ресурси Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Народното събрание гласува законопроекти и промени в НК
Промени в Наказателния кодекс, свързани с разпространението на слухове срещу банките иЗаконопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Стабилизиране на енергийния сектор и стартиране на дългосрочни мерки
Министър Стойнев: Вече са изпълнени 80% от препоръките на Европейската комисия Още
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
По-високи осигурителни прагове за над 33% от всички трудово заети
Общият ръст на МОД за 2015 за сключените споразумения е 3.9% Още