Назад

Анализ на системата за обществен транспорт и преглед на нейната нормативна уредба


В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент: Транспортна свързаност,  Реформа 4: Осигуряване на ефективен достъп до интегриран обществен транспорт, в периодa 2 август – 4 декември 2023 г. беше подготвен анализ на системата за обществен транспорт в Република България и преглед на нейната нормативна уредба. Анализът ще послужи за основа при подготовката на нов Закон за обществения транспорт, който да регулира възлагането, експлоатирането и управлението на обществения транспорт в страната като единна система, състояща се от множество компоненти и видове транспорт.

Анализът включва преглед на регулаторната (нормативна и институционална) рамка, уреждаща обществения транспорт в Република България и на ниво Европейски съюз, открояване на добри практики, от други държави-членки на ЕС, за провеждане на релевантни политики за интегриран обществен транспорт, формулиране на конкретни препоръки/предложения за нормативни/институционални промени в контекста на реформата.

Приложение: Анализ на системата за обществен транспорт