Назад

От 1 януари 2024 г. НАП променя служебно идентификационни номера по ЗДДС на физически лица


От 1 януари 2024 г. Националната агенция за приходите ще промени служебно идентификационните номера за целите на ДДС на физически лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ. 

До тази дата идентификационният номер за целите на ДДС на задължените лица е започвал със знак „BG“, следван от единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛН/ЛНЧ). От 01.01.2024 г. той ще бъде променен  служебно на „BG“ + служебен номер от регистъра по чл. 94, ал. 1 от ЗДДС, генериран и предоставен от НАП. Промените произтичат от измененията на Правилника за прилагане на ЗДДС, обнародван в Държавен вестник, бр. 55 от 2023 г., в сила от 27.06.2023 г., и целят защита на личните данни на физическите лица (в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО). 

Всяко лице, на което ще бъде променен служебно идентификационният номер по ДДС и е декларирало пред НАП имейл адрес, ще получи електронно уведомление за новия му номер, който следва да използва от 01.01.2024 г.