Брой 139 (396), 19-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация


На 18.07.2013 г. се проведе кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация на тема: „Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“.

Промените в ЗОП бяха представени от Георги Йончев, държавен експерт  от екипа на заместник министър-председателя по икономическото развитие Даниела Бобева.
Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и Антон Лалов, експерт – юрист в БТПП,  взеха   участие в кръглата маса - дискусия.
Помените в ЗОП са направени след разглеждане на 297 конкретни писмени предложения от: професионални и браншови организации, профсъюзи, неправителствени организации, граждански движения, органи, осъществяващи контрол върху по прилагането на ЗОП, одиторски организации, народни представители, представители на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР), възложители, граждански движения.
С промените в закона се цели разширяване на достъпа на малки и средни предприятия до обществени поръчки, намаляване на административната тежест и разрешителните режими, изплащане на просрочените задължения, реформа в работата на Българската банка за развитие.
Отбелязана е неотложността от  осигуряване на възможност за кандидатстване за ОП по електроннен път, чрез безплатен достъп в интернет и отпадне на изискването за заплащане на документацията за участие.
В оценителните комисии се предвижда включване на представители на браншови организации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет
От името на членовете на БТПП Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта Още
МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща - дискусия с представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури Още
Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация
„Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български продукти на китайския пазар
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Съобразявене нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на МОТ и Международната конвенция за арест на кораби на Международната морска организация Още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Адаптиране на директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия към ЕС Още
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предложи създаването на Европейска прокуратура
Усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на данъчните измами Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност
„Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“ Още