Брой 139 (396), 19-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност


Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, и научни изследвания), което ще се проведе от 22 до 24 юли във Вилнюс.
От българска страна в него ще участват заместник-министрите на икономиката и енергетиката Красин Димитров и на образованието и науката Атанаска Тенева.
В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ ще се обсъжда темата за модернизиране на публичната администрация в три аспекта – предприятия, собственост на държавата – прозрачност и отговорност; интелигентни обществени поръчки – електронни поръчки и насърчаване на иновациите чрез обществени поръчки; малки и средни предприятия – прилагане на принципа „Мисли първо за малките“.
България споделя позицията, че публичната собственост се използва за постигане на редица стопански и социални цели, които не могат да бъдат реализирани само с частна инициатива – изграждане на информационни системи, образование, здравеопазване и др. По правило държавата винаги запазва своята собственост върху обекти, свързани със сигурността и защитата на гражданите и с национален суверенитет. Страната ни подкрепя повишаването на прозрачността и отговорността за подобряването на корпоративното управление.Заседанието в частта „Научни изследвания“ е на тема „От какви умения се нуждае Европа сега и вбъдеще, за да може да задоволява нуждите в областта на науката и иновациите“. Предвидени са дебати по няколко въпроса: какви умения липсват в Европа, които могат да обслужват нуждите в науката и иновациите, трябва ли университетите да предоставят обучение, което дава правилните умения, и каква е ролята на публичния и на частния сектори в развитието и обучението по необходимите умения; как може да се постигне по-добро съответствие между търсене и предлагане и каква е ролята на вътрешната и външната европейска мобилност.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет
От името на членовете на БТПП Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта Още
МИЕ търси с българския бизнес пътища за увеличаване износа за Русия
Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща - дискусия с представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнес структури Още
Участие на представители на БТПП в кръгла маса - дискусия с представители на гражданското общество и държавната администрация
„Усъвършенстване на нормативната уредба по обществените поръчки“ Още
Новорегистрирани търговски представителства в БТПП
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Български продукти на китайския пазар
БКТПК и Balkan Quality Standard International организират участие на български производители от ХВП в изложение в гр. Харбин, Китай, (Agriculture & Food Expo Harbin – AFEH), 5.09 – 8.09.2013 Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Съобразявене нормите на вътрешното право с правилата на Морската трудова конвенция на МОТ и Международната конвенция за арест на кораби на Международната морска организация Още
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Адаптиране на директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия към ЕС Още
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предложи създаването на Европейска прокуратура
Усъвършенстване на наказателното преследване на европейско равнище на данъчните измами Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност
„Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“ Още