Брой 98 (608), 28-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациите


Снимка: © Констанца Григорова, Computerworld България

На 27 май се проведе кръгла маса „Наука и бизнес”. В рамките на събитието бяха представени резултатите от представително проучване „Изследване и анализ на нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изследователска дейност”.  Изследването е реализирано от Министерство на образованието и науката  в изпълнение на проект „Наука и бизнес”*.

Една от основните цели на проекта е  създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и създаването на устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и тяхната реализация.

Представеният сравнителен анализ показва нагласата на търговските дружества, от една страна, и на научните и изследователски организации, от друга. От него е видно че:

  • Половината от научните организации имат специален бюджет за научно-изследователска и развойна дейност спрямо едва 3,8% от бизнеса;
  • Академичните среди са убедени в потребността от сътрудничество между науката и бизнеса. 80% от фирмите считат, че няма такава потребност;
  • И при бизнеса, и в научните среди сътрудничеството обикновено е по конкретни въпроси и проблеми. Водещи са личните контакти и информацията в интернет;
  • Бизнесът е с подчертано нисък капацитет за проектна дейност. Въпреки това обаче, компаниите не търсят разширяване на потенциала си чрез сътрудничество с релевантни научни звена;
  • За всички липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми и мерки за насърчаване на иновациите;
  • Пазарното мислене не е присъщо на академичните кадри, което е една от причините за слабата приложимост на научните им продукти.

След изложения анализ бе проведена дискусия, в която като представител на БТПП участва Маргарита Дамянова, директор в Палатата. Изтъкната бе необходимостта от  партньорство между науката и бизнеса, което  ще облекчи трансфера на знания и практики за търговска реализация и ще допринесе за по-добро хармонизиране с потребностите  на пазара на труда и за повече работни места на квалифицираните човешки ресурси, до повишаване на международната конкурентноспособност на българските предприятия и научни организации.

Функциониращата вече Националната платформа-портал „Наука-бизнес” предлага уникални възможности за установяване на контакти и сътрудничество в регионален, национален и международен план.

Активизиране на връзките между научноизследователските организации и промишлеността, основно секторите на икономиката с по-интензивно ползване на знания, би осигурило по-добро качество и повишаване на експортния потенциал на иновативните стоки в сектора.

------------------
* Проект „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациите
БТПП е заинтересована страна по проекта и подпомага създаването на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” Още
БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана
Палатата разработи бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва транспортни фирми при оптимални условия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалният диалог и тристранното сътрудничество в България – тема на семинар в Хасково
Представени бяха резултати от изследване по темата, основните изводи, заключения и препоръки, произтичащи от извършените анализи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МЕТРО търси “звездите“ на малкия и среден бизнес в България
Конкурс за всеки, който разкрива човешкия образ на бизнеса Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през май
По-оптимистични оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нов портал за електронни услуги на Патентното ведомство
Едно от важните нововъведения е възможността за електронни разплащания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага цялостна стратегия за енергийна сигурност
Сред акцентите са диверсификацията на външните енергийни доставки, подобряването на енергийната инфраструктура... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN