Брой 20 (780), 29-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения


Във връзка с предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, след проучване на представените промени, Българска търговско-промишлена палата, подкрепя възможността за съдебно обжалване на наложените от зам.-председателя на Комисията за финансов надзор принудителни административни мерки.

БТПП обаче възразява срещу някои предложения в законопроекта по следните причини:

  • Налице е непрозрачен начин, по който в последните няколко месеца се правят измененията в Кодекса за социално осигуряване. Няма никакво основание отново, след приемането на съществени промени в КСО със Закона за държавния бюджет за 2015 г., да се правят промени отново с преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  • В резултат на несинхронизираните, несъгласувани и хаотични промени в КСО, вместо да се създава ясна и безпротиворечива регулаторна рамка, се създават условия и предпоставки за възникването на съществени противоречия между отделни текстове на КСО, за  несистемно и несъответно на духа и смисъла на разпоредбите тълкуване, а в последна сметка и за административен произвол.
  • Също така се засягат мащабни по тяхното значение обществени интереси и парламентарно представените политически партии трябва да си дават сметка за това.
  • В тази насока, позоваването в мотивите към законопроекта на директива 2003/41 е напълно несъстоятелно. Адресат на тази директива, както се признава в мотивите, са професионалните пенсионни фондове и съвършено неправилно и без практически без дебат  разпоредбите на директивата се екстраполират и към дейността на универсалните пенсионни фондове и фондовете за доброволно осигуряване.
  • Не е налице оценка на въздействието, свързани с въведените в законопроекта задължения. В мотивите предложителят е заявил, че не се очаква те да бъдат прекомерни.
  • Също така категорично сме против и на предложената разпоредба на чл. 175а КСО, съгласно която минималното съдържание на инвестиционната политика се определя от заместник председателя на КФН. Това създава огромни предпоставки за административен произвол.
  • В цялост, проблемите свързани с пенсионно осигурителните дружества и техните фондове следва да се третира като изключително важен въпрос, който, поради прибързани и несъгласувани решения, е остро във фокуса на общественото внимание вече от няколко месеца. Поради това считаме, че решаване на проблемите на парче и въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО, направени с приемането на закона за бюджета за 2015 г. Необходимо е в рамките на сериозен дебат да се разгледа и приеме изменение в правната уредба на пенсионното осигуряване, което единно, не противоречиво и балансирано да се регулират отношенията в сектора и да допринесе за решаване на проблемите, а не за тяхното задълбочаване.

БТПП изпрати своите предложения до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения
Въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО Още
Китайска делегация от гр. Нинбо представи платформа за развитие на двустранните търговски връзки
Български фирми са поканени да участват в Изложение на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо Още
Нови членове на Палатата
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Приета е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва всички общини в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM
27 февруари 2015 г., гр. Делхи, Индия Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България
Ще се изготви анализ на текущата ситуация и на базата на него ще се начертаят препоръки или мерки Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Транспониране на европейска директива относно контрола на опасностите от големи аварии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност
Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането Още