Брой 20 (780), 29-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Той е изготвен с цел:

  • транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Севезо III);
  • изпълнение на приоритет 15.4 от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.;
  • осигуряване на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;
  • осигуряване на пълно съответствие на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети с разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО в изпълнение на препоръките на Европейската комисия (с писмо № 4236/12/ENVI);
  • оптимизиране на понятието за „обекти с обществено предназначение“ в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС;
  • регламентиране срока на валидност на административните актове по екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда за постигане на равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Обществените консултации продължават до 2 февруари 2015 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения
Въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО Още
Китайска делегация от гр. Нинбо представи платформа за развитие на двустранните търговски връзки
Български фирми са поканени да участват в Изложение на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо Още
Нови членове на Палатата
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Приета е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва всички общини в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM
27 февруари 2015 г., гр. Делхи, Индия Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България
Ще се изготви анализ на текущата ситуация и на базата на него ще се начертаят препоръки или мерки Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Транспониране на европейска директива относно контрола на опасностите от големи аварии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност
Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането Още