Брой 20 (780), 29-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки


Правителството предлага на Народното събрание да допълни Закона за държавната собственост с текстове, които създават възможност държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки и сходни на тях процедури.

Държавните предприятия и търговските дружества с преобладаващо държавно участие са не само възложители, но и потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнители по сключени договор в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Съществуващият към момента ред установява формална процедура, чиито срокове не са съобразени с възможността за участие тези дружества в процедурите по ЗОП. Дори при стандартната открита процедура, при която срокът за подаване на предложение за участие е 52 дни, е много трудно държавното предприятие или търговското дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала да избере партньор за участие и да подготви офертата за участие в процедурата.

Промяната предвижда правилата за избор на частен партньор да не се прилагат, когато държавни предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала участват в търговски дружества, сключват договор за съвместна дейност или участват в граждански дружества, когато това е с цел участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, друга процедура за избор на изпълнител за услуга, строителство или доставка или за изпълнение на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство, или когато участват в дружества, които получават финансиране със средства от Европейския съюз, когато сключването на споразумение е поставено като условие от финансиращата институция.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Проблемите, свързани с пенсионно осигурителните дружества, не трябва да се решават пребързано, с несъгласувани решения
Въвеждането на регулации без задълбочено обществено обсъждане ще доведе до същия обществено неприемлив резултат, до който доведоха измененията в КСО Още
Китайска делегация от гр. Нинбо представи платформа за развитие на двустранните търговски връзки
Български фирми са поканени да участват в Изложение на стоки от Централна и Източна Европа в Нинбо Още
Нови членове на Палатата
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Приета е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва всички общини в страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса на тема: „Технологии за управление на водите“ по линия на ACEM
27 февруари 2015 г., гр. Делхи, Индия Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
Създават се условия държавните предприятия да участват като равноправни партньори в процедурите за изпълнение на обществени поръчки Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
БАН ще съдейства за осъвременяване на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България
Ще се изготви анализ на текущата ситуация и на базата на него ще се начертаят препоръки или мерки Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Транспониране на европейска директива относно контрола на опасностите от големи аварии Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно регистъра за прозрачност
Новата система ще въведе промени, целящи по-голяма прозрачност в сфера на лобирането Още